Kære Lea Wermelin.
Foreningen Ulvetid fremsender hermed en officiel klage vedrørende afholdelse af 10. etape i verdensmesterskab for mountainbike på statens arealer i Stråsø plantage, onsdag d 31/7 2019.Foreningen Ulvetid var til stede som tilskuere og observatører d 31/7, mens der blev afholdt arrangement i Stråsø plantage. Det gjorde vi for at se om arrangementet blev afholdt på en forsvarlig måde i forhold til de ynglende ulve der er i området og for at kontrollere at arrangementet blev afholdt i overensstemmelse med Habitatsdirektivets artikel 12, hvor ulvene er på listen over arter på bilag IV.
Nedenstående er et udsnit af artikel 12.
Citat:
Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at indføre en streng beskyttelsesordning i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter der er nævnt i bilag IV, med forbud mod:
b: Forsætlig forstyrrelse af disse arter (her ulven), i særdeleshed i perioder hvor dyrene yngler, udviser yngelpleje, overvintrer eller vandrer
d:: Beskadigelse eller ødelæggelse af yngle-og rasteområder.
Citat slut.
Det netop afholdte VM tog ikke det nødvendige hensyn til ulvene kunne vi konstatere. Flere ruter gik meget tæt på det område Naturstyrelsen har lavet begrænsninger for færdsel frem til 15/8 2019 (herefter kaldet området). Uanset det kun var en mindre del af den samlede cykelrute der gik meget tæt på området, mener vi det er en overtrædelse af Habitatdirektivet, da der er risiko for at forstyrre de ynglende ulve.
Når man ser området på et kort, kan det meget svært at se logikken i udformningen og grænsedragningen af området. Selve udformningen giver ikke mening, i forhold til at sikre ulvene fred. Det er påfaldende at området visse steder afgrænses af meget små stier til trods for der er en ”rigtig” vej tæt på. Vi mener det skyldes at, hensynet til den planlagte cykelrute er prioriteret over ulvenes behov for fred.
Naturstyrelsen har tidligere besluttet at trafikken i området skulle begrænses, netop på grund af de ynglende ulve, hvorfor det er helt uforståeligt at de ikke forlangte cykelruten lagt et stykke fra dette område, eksempelvis i den nordlige ende af Stråsø Plantage, eller mere passende et andet sted end Stråsø Plantage. Naturstyrelsen har været vidende om at der har været en han- og en hunulv i området siden november/december 2018, og da der samtidig er ideelle forhold for ulve i Stråsø Plantage, ved enhver med kendskab til ulve at sandsynligheden for at ulvene vil yngle er endog meget stor. Man har altså haft tid nok til at modificere, eller flytte cykelruten, så den ikke generede ulvene.
Vi mener der er tale om en overtrædelse af bestemmelserne i Habitatsdirektivet artikel 12, da risikoen for forstyrrelse af de ynglende ulve er overhængende, når der er massiv menneskelig aktivitet så tæt på yngleområdet. I værste fald kan det have fatale konsekvenser for ulvehvalpene.
Foreningen Ulvetid har tidligere på året i forbindelse med et møde med Naturstyrelsen i Lemvig, gjort opmærksom på vigtigheden af at give ulvene fred og henvist til artikel 12. Ved den lejlighed viste Naturstyrelsen stor forståelse for vores synspunkt og forsikrede os om, at cykelruten lå langt væk fra yngleområdet, hvilket altså viste sig ikke at være tilfældet.