Revideret september 2020

§1. Foreningens navn er Foreningen Ulvetid, herefter kaldet Ulvetid.

§2. Foreningens hjemsted er til enhver tid der, hvor formanden har bopæl.

§3. Foreningens formål er at sikre, at ulvens genindvandring i Danmark udmøntes i en bæredygtig forvaltningsplan, der sikrer og beskytter ulven som en naturlig del af den danske fauna. Formålet er desuden at skabe bred forståelse for ulvens liv og adfærd og på et faktuelt grundlag at styrke sameksistens mellem ulven og samfundet.

§4. Ulvetid er en ikke-kommerciel folkeoplysende forening. Foreningen er uafhængig af partipolitiske interesser samt øvrige organisationer og foreninger.

§5. Ulvetids arbejdsområder er oplysende aktiviteter som foredrag og evt. kurser med det formål at give befolkningen indsigt i ulvens natur, levevis og rolle som et naturligt rovdyr i den danske natur.

Ulvetid er åben for samarbejde med alle såvel enkeltpersoner som andre organisationer og foreninger, nationalt som internationalt. Ulvetids arbejde bygger altid på et faktuelt grundlag.

Ulvetid indsamler data om ulven og dens liv i både Danmark og udland. Vores viden og indsamlede data kan bruges af myndigheder, presse og foreninger beslægtet med Ulvetid.

§6. Foreningens formand, andet udpeget bestyrelsesmedlem eller personer godkendt af bestyrelsen er bemyndiget til at udtale sig til pressen inden for rammerne af vedtægternes bestemmelser.

Ulvetid har en hjemmeside, der bestyres af en eller flere personer godkendt af bestyrelsen. Ved uenighed om opslag på hjemmesiden træffes afgørelse herom af et simpelt flertal i bestyrelsen.

§7. Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, som vælges for to år ad gangen ved den ordinære generalforsamling. Tre medlemmer er på valg det ene år og fire medlemmer er på valg det andet år. Der vælges 2-4 suppleanter, som vælges for to år ad gangen.

 • Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen. Der vælges en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer.
 • Generalforsamlingen vælger en bilagskontrollant, som vil gennemgå al bogføringsmaterialet hos kasseren. Kontrollanten kan vælges udenfor bestyrelsen.
 • Bestyrelsen kan efter behov inddrage særlige ressourcepersoner til støtte for bestyrelsesarbejdet.
 • Bestyrelsen kan efter behov til enhver tid nedsætte en arbejdsgruppe, der varetager foreningens formål.
 • Bestyrelsen aftaler selv, hvor ofte der afholdes bestyrelsesmøde. Bestyrelsesmøder kan efter behov afholdes online, via Skype eller lignende.
 • Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året på et tidspunkt imellem 1. april og 1. juni.

Indkaldelse til generalforsamling sker via e-mail og fremsendes til alle medlemmer senest to måneder før mødets afholdelse.

Hvert fremmødt medlem kan medtage én fuldmagt fra stemmeberettigede medlemmer, som ikke er i stand til at møde op på generalforsamlingen.

De stemmeberettigede medlemmer der ikke har mulighed for at møde personligt op til Generalforsamlingen kan afgive deres stemme via sms, forudsat Ulvetid har registreret medlemmets telefonnummer på forhånd.

For at en stemme, der afgives via sms, er gyldig, skal den senest tilsendes Ulvetid 7 dage før generalforsamlingen afholdes. Der kan således ikke afgives sms-stemme for kandidater til bestyrelsen, som melder sig i forbindelse med generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest en måned før generalforsamlingens afholdelse.

Medlemmer med mindre end tre måneders anciennitet har adgang til generalforsamlingen, men har ikke stemmeret.

Dagsorden ved den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af seneste referat
 4. Formandens beretning
 5. Spørgsmål til formandens beretning
 6. Gennemgang af regnskab
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Indkomne forslag
 9. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 1/3 af bestyrelsen ønsker det.

§8. Enhver, der er fyldt 16 år og anerkender foreningens vedtægter og formål, kan opnå medlemskab af foreningen. Medlemskabet er gældende fra første indbetaling af kontingent.

Ved udmeldelse eller eksklusion af foreningen godtgøres der ikke for resterende kontingent.

Et flertal i bestyrelsen kan ekskludere et medlem med øjeblikkelig virkning, hvis bestyrelsen vurderer at medlemmet er til skade for foreningen eller skønnes at modarbejde foreningens interesser.

§9. Det årlige kontingent for medlemskab vedtages i henhold til dagsordenen af generalforsamlingen for et år ad gangen.

§10. Foreningens midler skal bruges til understøttelse af Ulvetids aktiviteter inden for rammerne af §5, herunder til drift af hjemmeside, udarbejdelse af oplysningsmaterialer og dækning af udgifter i forbindelse med afholdelse af arrangementer m.v. Der kan efter aftale med bestyrelsen udbetales kørselsgodtgørelse i forbindelse med nødvendig kørsel, f.eks. ved møde med eksterne parter, deltagelse i møder uden for foreningens almindelige virke som bestyrelsesmøder m.v. Takst for kørselsgodtgørelse svarer til den af staten vedtagne og gældende takst.

§11. Ved foreningens opløsning skal eventuelle likvide midler først og fremmest overdrages til andre organisationer, der arbejder til fremme af ulvens beskyttelse i Danmark eller til organisationer, der arbejderfor styrkelse af biodiversitet i Danmark.

§12. Vedtægterne kan kun ændres på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling efter bestemmelsen i §7 om skriftligt forslag til generalforsamlingen. En vedtægtsændring kan kun vedtages ved mindst 2/3 flertal af de stemmeberettigede deltagere ved generalforsamlingen.