Politianmeldelsen mod Storålam blev indgivet af Esther Holzendorf, ved personligt fremmøde på politistationen i oktober måned 2019

Vi, Foreningen Ulvetid indgiver herme politianmeldelse mod:

Storålam

Else C Ladefoged & Jørgen Blazejewicz

Strovstrupvej 2

7500 Holstebro

For at have overtrådt følgende love og bekendtgørelser

Dyreværnsloven §1 Dyr er levende væsener og skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe.

I det Storålam sidst i marts placerede 75 ilæmmede får på et areal – der ikke var – og fortsat ikke er sikret tilstrækkelig til at sikre dyrene på arealet mod rovdyrangreb. Fårene blev sat ud på folden trods Storålam var vidende om der opholdt sig 2 ulve i umiddelbar nærhed af arealet *1. Indhegningen var i en meget dårlig stand med flere fejl*2, hertil kommer der imod en å, som delvis danner grænse for arealet slet ikke var noget hegn *3. Folden stod altså helt åben for rovdyr.

Resultatet var at 26 får blev dræbt d.3 april 2019, af en eller flere ulve *4.

Efterfølgende placerede Storålam et ukendt antal Ponyer på arealet. D.28. september rapporteredes om angreb af ”formodet ulv” på 3 ponyer, hertil kom 2 forsvundne ponyer. Det viste sig det aktuelt ”kun” var 1 pony der var angrebet natten mellem torsdag og fredag, de to øvrige var døde i forvejen, den ene havde været død i mindst en uge ifølge den tilkaldte vildtkonsulent*5. Foreningen Ulvetid via har via en samarbejdspartner nu lokaliseret de to forsvundne ponyer. Begge ponyer ligger døde på det indhegnede areal og har været døde i lang tid. Hegnets udformning og tilstand er uændret i forhold til angrebet d.3. april.*6

Der går fortsat 3 ponyer på arealet. Disse vurderes at være i fare for et nyt angreb, dels på grund af det stadig ”manglende” stykke hegn mod åen og dels da risikoen for angreb er øget voldsomt når der tidligere har været ”vellykket” angreb, hvis det er ulve der har stået bag angrebet

Bekendtgørelse af lov om hold af heste § 23 Enhver, der holder hest, skal sørge for, at hesten tilses mindst én gang om dagen.

Der har ligget døde ponyer i mindst 1 uge for den enes vedkommende og 2 andre som han har rapporteret som bortløbet har ligget døde på folden endnu længere tid.

Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr § 3 Døde produktionsdyr skal opbevares på en opbevaringsfacilitet indtil afhentning, jf. dog stk. 3 og § 4.

Stk. 2. Indtil afhentning skal døde produktionsdyr opbevares på en måde, der sikrer dem mod ådselædende dyr og under sådanne forhold at opbevaringen ikke udgør risiko for spredning af smitstoffer.

De døde ponyer har aldrig været tildækket.

Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr §9 Døde produktionsdyr, der opbevares på en opbevaringsplads eller afhentningsplads, skal tilmeldes afhentning hurtigst muligt og senest 24 timer efter konstatering af dødsfald, jf. dog stk. 2-5

Det må formodes Ponyerne aldrig er blevet tilmeldt afhentning, da de har ligge i en længere periode på området.

På Foreningen Ulvetis vegne

Esther Holzendorff

Formand

Holstebro

81273419

holzendorff_1967@hotmail.com

Uddybende forklaring på Ulvetids anmeldelse om overtrædelse af Dyreværnslovens §1 og Bekendtgørelse af lov om hold af heste § 23:

Den direkte årsag til politianmeldelsen er, at 5 ponyer i Jørgen Blazejewiczs besiddelse er døde inden for kort tid. Den pony, som vi nu ved er dræbt af en ulv, var nummer 5 pony i rækken af døde ponyer der gik på den samme mark. De 5 ponyer er døde over en periode.

Følgende tekst stammer fra Jyllands Posten som angiver deres kilde til at være Ritzau

Der er tilsyneladende tale om et angreb over længere tid på en mindre flok af ponyer.

I alt har tre ponyer mistet livet, og yderligere to ponyer er væk.

 Jens Henrik Jakobsen (Naturstyrelsens vildtkonsulent*) har fulgt området i et stykke tid.

– Der ligger et skellet derude, som har ligget der i et stykke tid. Men der er det svært at afgøre noget, for der er næsten ingenting tilbage, siger han.

– Så er der et par stykker, der er væk. Og en er blevet aflivet, fordi den havde nogle skader, der var et stykke tid gamle. Hvor gamle ved jeg ikke.

– Og så er der én, der er blevet dræbt i nat, siger han lørdag.”

https://jyllands-posten.dk/indland/ECE11648787/har-ulve-vaeret-paa-spil-flere-ponyer-er-fundet-doede/

Når man sætter små ponyer ud på en mark, som er uden hegn på en længere strækning, i et ulveområde, og det ved det daglige tilsyn med ponyerne konstateres at en pony mangler, tilsidesætter ejeren sine lovmæssige forpligtelser til at undersøge hvad der er årsagen til ponyens forsvinden.

Når nummer to pony forsvinder, og det stadig ikke afstedkommer en grundig undersøgelse af hvad der er sket med ponyerne, tilsidesætter ejeren endnu en gang sine forpligtelser som dyreejer

En tredje pony har ifølge vildtkonsulenten har ligget død på marken ”i et stykke tid”. Det er tredje gang ejeren tilsidesætter sine forpligtelser, til at finde sin manglende pony.

En fjerde pony har ifølge Naturstyrelsens vildtkonsulent gået rundt med gamle skader, der er så grelle at ejeren finder det nødvendigt at skyde den lige inden vildtkonsulenten ankommer for at tage DNA prøver. Hvis en pony har så store gamle skader at den må aflives, skulle den have været aflivet, da skaderne blev konstateret ved det daglige tilsyn.

Den femte pony var angiveligt død kort forinden.

Ovenstående forhold er gentagende grove overtrædelser af ”Bekendtgørelse af lov om hold af heste § 23” idet det er vores påstand at der enten ikke er foretaget et dagligt tilsyn med ponyerne, eller tilsynet er så lemfældigt at ponyerne dør på marken uden det opdages ved tilsynet.

Konsekvensen af de manglende, eller lemfældige tilsyn medfører ejeren ligeledes overtræder ”Dyreværnsloven §1 Dyr er levende væsener og skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe” idet, dette grove svigt i tilsynet med ponyerne medfører, mindst 3 af de nævnte ponyer, ikke er behandlet forsvarligt og har været udsat for smerte, lidelse og angst, grundet ejerens manglende indgriben på grund af manglende , eller utilstrækkelige tilsyn med ponyerne.

Yderligere er Dyreværnsloven §1 overtrådt, når en pony med store gamle skader ikke er tilset, eller aflivet, da skaderne blev konstateret ved det daglige tilsyn.

Dokumentation, bevismateriale og uddybende forklaring:

*1 https://www.ulveatlas.dk/nyheder/nyt-ulvepar-i-ulfborg/

*2 https://www.bt.dk/samfund/formodet-ulveangreb-i-vestjylland-kan-vaere-stoerste-hidtil

*3 https://www.youtube.com/watch?v=M2FaIMIMa5Y&feature=youtu.be&fbclid=IwAR35sHXSZpY6WI_9HZ-YZHiM_7Pfm9GmzmnhJR_EBb2JfNSbeK4yrf1OGD0

*4 https://jv.dk/artikel/dokumenteret-ulve-stod-bag-angreb-p%C3%A5-26-f%C3%A5r

*5 https://jyllands-posten.dk/indland/ECE11700548/det-var-ulven-der-draebte-ponyer-i-vestjylland/

*6  se 3:15 og 16:45 inde i videoen https://www.youtube.com/watch?v=sHX7PfNhFlY

Svar på anmeldelsen fra Midt- og Vestjyllands politi

Midt- og Vestjyllands Politi
Advokaturen for Almene sager
Stationsvej 74, 7500 Holstebro
Tlf. 96141448 – Fax 96101488
Journalnr.: 4100-89110-00146-19
Dato: 6. december 2019
Sagsbehandler: 27364
Id-nr: 39556219
Side 1
Ulvetid
c/o Esther Holzendorff

Ikke grundlag for at indlede en efterforskning
Jeg har i dag besluttet ikke at indlede en efterforskning mod virksomheden Storålam v/Else Ladefoged og Jørgen Blazejewicz for overtrædelse af dyreværnslovgivningen m.v. i forbindelse med, at en
eller flere ulve i løbet af forår og sommer 2019 angiveligt har skaffet sig adgang til en virksomheden tilhørende fårefold ved Sandvej – Vind Hede – og der angrebet og dræbt flere får samt en eller
flere ponyer.
Begrundelse
Begrundelsen for min afgørelse er, at politiet kun efterforsker sager, hvor der er en rimelig formodning om, at der er begået noget strafbart. Det mener jeg ikke, at der er i dette tilfælde.
Jeg har især lagt vægt på, at ulves eller andre (rov)dyrs angreb på domesticerede produktionsdyr
generelt ikke kan henføres under dyreværnslovgivningen. Jeg har desuden lagt vægt på, at der i forhold til den konkrete anmeldelse ikke kan føres bevis for, at eventuelle beskadigelser af det opsatte
hegn har haft nogen indflydelse på ulves eller andre (rov)dyrs adgang til fårefolden.
I forhold til de døde ponyer og den lovgivning, der i den sammenhæng er henvist til i Deres anmeldelse, har jeg dels lagt vægt på ovenstående, dels at der i forhold til de fundne skeletrester ikke kan
føres dokumentation for hverken ejerskab, dødstidspunkt eller dødsårsagen, hvorfor det er min vurdering, at en eventuel efterforskning ikke vil føre til, at nogen efterfølgende kan sigtes i sagen.
Lovgrundlag
Sagen drejer sig om Dyreværnslovens § 1, Lov om hold af heste og bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr.Side 2
Min afgørelse er truffet efter reglerne i retsplejelovens § 749, stk. 1 (ikke grundlag for at
indlede efterforskning).
Erstatning
Hvis De har et erstatningskrav, har De mulighed for selv at anlægge sag mod Storålam (civil retssag). De kan få nærmere oplysninger ved at henvende Dem til retten.
Mulighed for at klage
De kan klage over afgørelsen. Læs mere i klagevejledningen på næste side. Fristen for at klage er 4
uger efter, at De har modtaget dette brev.
De kan sende klagen hertil eller til Statsadvokaten i Viborg, Rødevej 1, 8800 Viborg.
De kan endvidere sende klagen via e-Boks til Statsadvokaten i Viborg] (find adressaten i e-Boks
under Myndighed/Stat/Rigspolitiet).
Yderligere oplysninger
De kan finde oplysninger om bl.a. forløbet af en straffesag på www.anklagemyndigheden.dk under
”Vidner, ofre & sigtede”. Har De i øvrigt spørgsmål, er De velkommen til at kontakte undertegnede.
Med venlig hilsen
Ulrik U. L. Panduro
Specialanklager
Poul Østergaard
PolitikommissærSide 3
Klagevejledning
Hvem kan klage
De kan klage, hvis De mener, at De har været udsat for et strafbart forhold. Andre kan kun klage, hvis han
eller hun har en særlig interesse i sagens udfald – udover at få gerningsmanden idømt en straf. Det vil især
være tilfældet, hvis der havde været grundlag for at rejse erstatningskrav mod gerningsmanden i forbindelse
med straffesagen.
Hvor skal klagen sendes til
Det er statsadvokaten, der træffer afgørelse i sagen. De skal sende klagen hertil eller til statsadvokaten, hvis
adresse er anført i afgørelsen.
Klagefrist
Fristen for at klage er 4 uger efter, at De har fået besked om afgørelsen. Klagen skal være modtaget senest
den dag, hvor fristen udløber. Er denne dag en lørdag, søndag eller helligdag, udløber fristen den følgende
hverdag.
Hvis klagen kommer frem efter, at fristen er udløbet, skal klagen kun behandles, hvis overskridelsen af klagefristen er undskyldelig.
Lovgrundlag
Det står i retsplejelovens § 724 og § 749, stk. 3, sammenholdt med § 101, stk. 2, at De kan klage
over min afgørelse.
Det står i retsplejelovens § 102, stk. 1, at fristen for at klage er 4 uger efter, at De har fået besked om
afgørelsen.