Til medlemmerne i Vildtforvaltningsrådet.

Vi har i Foreningen Ulvetid læst VFR’s kommissorium for Ulvegruppen, som skal levere en adaptiv ulveforvaltningsplan sidst på året.

Der er flere ting vi syntes virker lidt besynderlige, men en ting finder vi direkte kritisabelt.

Kommissoriet specificerer indledningsvis formålet for Ulvegruppen. Her anvendes et begreb: ”Levedygtig bestand”. Begrebet går igen i skemaet, under ”Strategisk mål”. I samme sætning skrives der begge steder, ”i overensstemmelse med Habitatdirektivet”.

Det må forventes at en forvaltningsplan opfylder Habitatdirektivets krav om ”gunstig bevaringsstatus”, og ikke kun en ”levedygtig bestand”.

Er der nogen grund til VFR benytter sig af et begreb, som ikke har baggrund i Habitatdirektivet, og dermed fravælger de øvrige krav, som er med til at definere begrebet ”gunstig bevaringsstatus”?

Vi vil henstille til at, VFR ændre ordlyden i kommissoriet, eller i det mindste gør Ulvegruppen opmærksom på at der i den endelige handlingsplan bruges den rette betegnelse i forhold til Habitatdirektivet

Med venlig hilsen

Foreningen ulvetid

Formand Ole Pedersen