Politidirektøren

Midt- og Vestjyllands Politi

Stationsvej 74

7500 Holstebro

Kirke Hyllinge d. 13.06.2020

ANMELDELSE

På vegne af foreningen Ulvetid anmelder undertegnede hermed Grethe Anæus, Ll. Sct. Mikkels Gade 2 C, 7. 0001, 8800 Viborg for overtrædelse af Straffelovens § 136 stk. 1, idet hun i en streng på Facebook d. 12. 06.2020 skriver: ” Tænker flere udmærket ved hvor en eventuelle ulvegrav er i Stråsøområdet, så det er bare at sætte i gang og få fat i Stråsø-koblet

Da der blev røre om hendes opfordring til at ”få fat i Stråsøkoblet” tilføjede hun ”Og så transporterer dem til en naturpark”

Ulven er fredet i EU i henhold til Habitatdirektivets Artikel 12 og Habitatdirektivets Bilag 4. EU’s habitatdirektiv er implementeret i dansk lovgivning via Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse.

Habitatdirektivets Artikel 12 siger blandt andet:

  1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at indføre en streng beskyttelsesordning i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag IV, litra a), med forbud mod:
  1. a) alle former for forsætlig indfangning eller drab af enheder af disse arter i naturen
  2. b) forsætlig forstyrrelse af disse arter, i særdeleshed i perioder, hvor dyrene yngler, udviser yngelpleje, overvintrer eller vandrer

Da ulven på nuværende tidspunkt er ynglende og med stor sandsynlighed har et kuld hvalpe i ulvegraven, er der ekstra strenge krav til at sikre ulvenes yngleområde, hvorfor Naturstyrelsen har valgt at forbyde adgang til området med ulvegraven.

  1. Det er vores påstand Grethe Anæus overtræder straffelovens §136 stk. 1 ved at opfordre til at overtræde Naturstyrelsens forbud mod at færdes i området uden for kørevejene, og ”få fat i Stråsø-koblet”.
  2. samt overtrædelse af Habitatdirektivets Artikel 12 stk. 1. litra b. ”Forsætlig forstyrrelse af disse arter, i særdeleshed i perioder, hvor dyrene yngler, udviser yngelpleje, overvintrer eller vandrer” ved at opfordre til at ”Få fat i Stråsø-koblet”.
  3. samt en overtrædelse af Habitatdirektivets Artikel 12 stk. 1. litra a. ” med forbud mod:
  1. a) alle former for forsætlig indfangning eller drab af enheder af disse arter i naturen”, ved at opfordre til ” Og så transporterer ulve til en naturpark

Bilag: 2 stk. Screen dumps fra Facebook.

Med venlig hilsen

Foreningen Ulvetid

Formand

Ole Pedersen

Maglemosen 1

4070 Kr. Hyllinge

Denne anmeldelse ville politiet ikke gå videre med