MST

Att. Lasse Jensen

Jeg sender min henvendelse af 1+. december igen.

Årsagen er at der, som du måske allerede er opmærksom på, kommet nyt, omkring beskyttelse af ulvene – og andre arter – i forbindelse med forstyrrelser af ulve i almindelighed, og med ynglende ulve i særdeleshed, I det Per Juhl Christensen har offentliggjort et dokument, som redegør om problematikken i forbindelse med ovennævnte forstyrrelser.

Problemet er ganske kort beskrevet, at Habitat direktivets Artikel 12 stk. 1 litra b som siger:”1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at indføre en streng beskyttelsesordning i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag IV, litra a), med forbud mod: b) forsætlig forstyrrelse af disse arter, i særdeleshed i perioder, hvor dyrene yngler, udviser yngelpleje, overvintrer eller vandrer.” IKKE er implementeret i Dansk lovgivning. Det er et stort problem, da Danmark er forpligtiget til at implementere direktiver fra EU i Dansk lovgivning.

Artfredningsbekendtgørelsens § 10, som b. la. omhandler de kravene i Artikel 12, indeholder intet om Artikel 12 stk. 1 litra b.

Naturbeskyttelseslovens § 29a, stk. 1 ” siger: De dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, må ikke forsætligt forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden. Forbuddet gælder i forhold til alle livsstadier af de omfattede dyrearter.” Der henvises altså til bilag 3 i Miljøbeskyttelsesloven, i forbindelse med de arter der er beskyttet i henhold til denne paragraf. Bilag 3 er mildest talt mangelfuldt idet odderen er det eneste rovdyr på bilag 3.

Vi kan altså konstatere at ulven i Danmark ikke er beskyttet af Dansk lovgivning, når det handler om forsætlig forstyrrelse.

 

Du kan læse hele Per Juhl Christensens dokument her:
https://www.facebook.com/groups/186788719818337/permalink/186796879817521/

Jeg har skrevet dette for at gøre opmærksom på at vores tidligere henvendelse, er yderst aktuel, og ekstrem vigtig, i og med vi i værste fald, ikke har mulighed for at beskytte ynglende ulve, eller ulve i almindelighed mod forstyrrelser, som vi er forpligtet til.

I den anledning beder vi hermed MST om at oplyse hvordan styrelsen vi leve op til vores forpligtelser overfor EU.