Miljøstyrelsen

Tolderlundsvej 5

5000 Odense C

Att.: Lasse Jensen

Kirke Hyllinge d. 8.03.2021

Hej Lasse

  1. 14.10.2020 sendte jeg, på vegne af Foreningen Ulvetid, en klage over myndighedernes manglende indsats for at finde årsagen til de danske ulves forsvinden.

Efterfølgende havde vi en samtale pr. telefon, og du sendte i forlængelse heraf et skriftligt svar d. 01.12.2020, hvori du slutter med at skrive:

“Vildtforvaltningsrådet har i en henvendelse til Miljø- og Justitsministeren fremsat ønske om øget fokus på bekæmpelse af faunakriminalitet. Miljøstyrelsen har i forlængelse heraf bedt DCE om at udarbejde et fagligt notat indeholdende en beskrivelse af potentielle tiltag mod faunakriminalitet. Notatet forventes at være styrelsen i hænde i løbet af januar 2020.

Endeligt skal det nævnes, at Aarhus Universitet er i gang med at udarbejde en videnskabelig artikel, som bl.a. har til formål at undersøge dødeligheden af ulve i Danmark. Resultaterne sammenlignes, i det omfang det måtte være muligt, med dødeligheden i andre lande. Artiklen forventes publiceret primo 2021.”

Hvad det første angår, har forskerne på Århus Universitet d. 18.01.2021, frigivet et fagligt notat ”Tiltag mod ulovlig efterstræbelse af ulv”. Der er, ifølge notatet, tilsyneladende ikke længere tvivl om, at ulve bliver dræbt ulovligt i Danmark. Forskerne er fremkommet med et katalog af mulige tiltag for at minimere problemet.

Hvad det andet angår, må vi konstatere, at den videnskabelige artikel endnu ikke er dukket op. Undertegnede har rent faktisk, tilbage i foråret 2020, været i dialog med Kent Olsen for at høre, om han havde noget på skrift om ulvene i Danmark, der tilsyneladende forsvandt op i den blå luft. Det var vores samarbejdspartnere i Østrig – European Wilderness society – der ville lave en artikel om de forsvundne danske ulve. Allerede dengang omtalte Kent Olsen den videnskabelige rapport, som skulle være “lige på trapperne”. Det indikerer, at tidshorisonten for, hvornår artiklen bliver publiceret i et videnskabeligt tidsskrift, muligvis kan være noget usikker.

Vi mener derfor, at der alene på baggrund af notatet fra Århus Universitet bør igangsættes forebyggende foranstaltninger for at sikre vores ulve bedst muligt. I det omfang den videnskabelige artikel efterfølgende fremkommer med oplysninger, der har betydning for disse forebyggende foranstaltninger, kan de justeres i overensstemmelse med disse oplysninger.

Efter vores mening er det ved at haste med at få startet nogle tiltag op og i videst mulig omfang at få stoppet ulvenes forsvinden. Eftersom notatet fra Århus Universitet beskriver problemet rimelig konkret og på en måde, der er i overensstemmelse med bl.a. Vildtforvaltningsrådets opfattelse, og kommer med et helt katalog af forslag til at få minimeret den ulovlige jagt på ulvene, mener vi, at det er på høje tid, at myndighederne lever op til den forpligtelse, vi har i forhold til EU.

Som vi skriver i vores oprindelige henvendelse af 14.10.2020, er Danmark forpligtet til at beskytte ulvene aktivt. Ud over de forhold vi påpegede i ovennævnte henvendelse, skal vi gøre opmærksom på EU Sag Nr. C-674/17, populært kaldet “Tapiola sagen”. I de Præjudicielle spørgsmål er der rent faktisk forhold, som er interessante i forbindelse med beskyttelsen af ulvene i Danmark.

Punkt 27. Overholdelsen af denne bestemmelse kræver ikke kun, at medlemsstaterne indfører en fuldstændig lovramme, men også at de iværksætter konkrete, specifikke beskyttelsesforanstaltninger. På samme måde forudsætter den strenge beskyttelsesordning, at der vedtages sammenhængende og koordinerede foranstaltninger af forebyggende karakter. En sådan streng beskyttelsesordning skal således gøre det faktisk muligt at undgå forsætlig indfangning eller drab i naturen og beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- og rasteområder for de dyrearter, der er nævnt i habitatdirektivets bilag IV, litra a) (dom af 17.4.2018, Kommissionen mod Polen (Białowieża-skoven), C-441/17, EU:C:2018:255, præmis 231, og den deri nævnte retspraksis).

Punkt 48. I det foreliggende tilfælde bemærkes, at den omstændighed i sig selv, at der findes en ulovlig aktivitet som krybskytteri, eller vanskelighederne i forbindelse med at gennemføre kontrollen hermed ikke er tilstrækkeligt til at fritage en medlemsstat for dens forpligtelse til at sikre beskyttelsen af de arter, som er beskyttet i henhold til bilag IV til habitatdirektivet. I en sådan situation påhviler det tværtimod medlemsstaten at prioritere dels en streng og effektiv kontrol med denne ulovlige aktivitet dels anvendelse af midler, som ikke indebærer, at forbuddene i henhold til dette direktivs artikel 12-14 og artikel 15, litra a) og b), overtrædes.

Vi er ved at være rimelig frustrerede over, at ulvene bliver skudt. Myndighederne, justitsministeren og miljøministeren har absolut intet gjort for at finde ud af, hvad det er, der foregår, for slet ikke at tale om at gøre noget ved det. Danmark er forpligtet til at sikre ulvenes gunstige bevaringsstatus.

Denne henvendelse er skrevet i håbet om, at myndigheder og de ansvarlige ministre tager fat i problemet og får det løst, således at Danmark lever op til de forpligtelser, vi har i forhold til EU.

Med venlig hilsen

Ole Pedersen

Formand

Foreningen Ulvetid

Maglemosen 1 – 4070 Kr. Hyllinge

Tlf.: + 45 60613739

Mail: formand@ulvetid.dk

Hjemmeside: www.ulvetid.dk

Ulv i Danmark – Naturligvis