Kære Lea Wermelin.

Tak for dit svar på vores klage over Naturstyrelsens behandling af de ynglende ulve i Stråsø Plantage, i forbindelse med verdensmesterskabet i MTB

Vi er imidlertid ikke tilfredse med svaret, da du henviser til Vildtforvaltningsrådet, som er i gang med at udarbejde en ny forvaltningsplan. Dels fordi Vildtforvaltningsrådet forventes først at færdiggøre arbejdet med den nye forvaltningsplan en gang i 2020, og dels fordi vi på ingen måde har en forventning om at Vildtforvaltningsrådet vil beskæftige sig med hvorvidt Naturstyrelsen forvalter ulvene i Danmark efter gældende lovgivning.

Da du i sidste ende er ansvarlig for at både dansk lovgivning og EU-direktivet bliver overholdt mener vi at du, som et minimum, bør indskærpe reglerne overfor Naturstyrelsen, for således at sikre at der ved eventuelle fremtidige arrangementer i områder med ulve, og i særdeleshed ynglende ulve, vil blive foretaget en faglig vurdering om hvorvidt afholdelsen af arrangementet er i overensstemmelse bestemmelserne i Habitatdirektivet.

I vores klage over Naturstyrelsen, som du kan genfinde herunder, klager vi over Naturstyrelsen godt nok lukkede et område af for færdsel for at sikre ulvene fred, men det står imidlertid lysende klart at Naturstyrelsen ikke har haft inddraget eksperterne fra eksempelvis DCE, Århus Naturhistoriske Museum, eller andre eksperter med tilsvarende ekspertise i ulve, men i stedet prioriterede ruten i forbindelse med cykelløbet.

Med venlig hilsen

Foreningen Ulvetid

Herunder den oprindelige klage:

Foreningen Ulvetid fremsender hermed en officiel klage vedrørende afholdelse af 10. etape i verdensmesterskab for mountainbike på statens arealer i Stråsø plantage, onsdag d 31/7 2019.

Foreningen Ulvetid var til stede som tilskuere og observatører d 31/7, mens der blev afholdt arrangement i Stråsø plantage. Det gjorde vi for at se om arrangementet blev afholdt på en forsvarlig måde i forhold til de ynglende ulve der er i området og for at kontrollere at arrangementet blev afholdt i overensstemmelse med Habitatsdirektivets artikel 12, hvor ulvene er på listen over arter på bilag IV.

Nedenstående er et udsnit af artikel 12.

Citat:

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at indføre en streng beskyttelsesordning i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter der er nævnt i bilag IV, med forbud mod:

b: Forsætlig forstyrrelse af disse arter (her ulven), i særdeleshed i perioder hvor dyrene yngler, udviser yngelpleje, overvintrer eller vandrer

d:: Beskadigelse eller ødelæggelse af yngle-og rasteområder.

Citat slut.

Det netop afholdte VM tog ikke det nødvendige hensyn til ulvene kunne vi konstatere. Flere ruter gik meget tæt på det område Naturstyrelsen har lavet begrænsninger for færdsel frem til 15/8 2019 (herefter kaldet området). Uanset det kun var en mindre del af den samlede cykelrute der gik meget tæt på området, mener vi det er en overtrædelse af Habitatdirektivet, da der er risiko for at forstyrre de ynglende ulve.

Når man ser området på et kort, kan det meget svært at se logikken i udformningen og grænsedragningen af området. Selve udformningen giver ikke mening, i forhold til at sikre ulvene fred. Det er påfaldende at området visse steder afgrænses af meget små stier til trods for der er en ”rigtig” vej tæt på. Vi mener det skyldes at, hensynet til den planlagte cykelrute er prioriteret over ulvenes behov for fred.

Naturstyrelsen har tidligere besluttet at trafikken i området skulle begrænses, netop på grund af de ynglende ulve, hvorfor det er helt uforståeligt at de ikke forlangte cykelruten lagt et stykke fra dette område, eksempelvis i den nordlige ende af Stråsø Plantage, eller mere passende et andet sted end Stråsø Plantage. Naturstyrelsen har været vidende om at der har været en han- og en hunulv i området siden november/december 2018, og da der samtidig er ideelle forhold for ulve i Stråsø Plantage, ved enhver med kendskab til ulve at sandsynligheden for at ulvene vil yngle er endog meget stor. Man har altså haft tid nok til at modificere, eller flytte cykelruten, så den ikke generede ulvene.

Vi mener der er tale om en overtrædelse af bestemmelserne i Habitatsdirektivet artikel 12, da risikoen for forstyrrelse af de ynglende ulve er overhængende, når der er massiv menneskelig aktivitet så tæt på yngleområdet. I værste fald kan det have fatale konsekvenser for ulvehvalpene.

Foreningen Ulvetid har tidligere på året i forbindelse med et møde med Naturstyrelsen i Lemvig, gjort opmærksom på vigtigheden af at give ulvene fred og henvist til artikel 12. Ved den lejlighed viste Naturstyrelsen stor forståelse for vores synspunkt og forsikrede os om, at cykelruten lå langt væk fra yngleområdet, hvilket altså viste sig ikke at være tilfældet.

Denne klage er sendt i kopi til:

Miljøstyrelsen

Naturstyrelsen i Lemvig

Margrete Auken, EU parlamentet

Bo Håkansson og Maria Reumert Gjerding fra Danmarks naturfredningsforening.

Samt den samlede dagspresse

Med Venlig Hilsen

Foreningen Ulvetid

Formand

Esther Holzendorff

Vibeke Eis

Presseansvarlig

Tlf 51364441

Miljminister Lea Wermelins svar, klik her:Miljøminister Lea Wermelins svar på din henvendelse af 23. august 2019