Åbent brev til Miljøminister Lea Wermelin

Foreningen Ulvetid har erfaret at Thor Gunnar Kofoed, viceformand i L&F, i forbindelse med ulveforvaltningen i Danmark, foreslår følgende handlinger i sit brev til ministeren:

  1. Smidig og hurtig håndtering af sager om ulveangreb – hurtig udbetaling af erstatning
  2. Flere midler til hegning – så der blandt andet også gives tilskud til vedligeholdelse af hegn / renholdelse under hegn
  3. Tilskudsordning til anskaffelse af vogterhunde og hold af vogterhunde, hvis nogen måtte ønske det
  4. Undersøgelse af, om der aktuelt står en problemulv bag nogle af de aktuelle ulveangreb – jf. den gældende definition af problemulv
  5. Bedre viden til Vildtforvaltningsrådets parter om ulveangreb (antal, omfang, omstændigheder)

De 5 forslag Gunnar Kofoed fremsætter, er Foreningen Ulvetid overvejende enige i. Dog har vi nogle kommentarer og forbehold, som er listet herunder. Med disse forbehold vil vi opfordre Ministeren til at følge Gunnar Kofoeds forslag.

AD 1. Vi er helt enige. Spørgsmålet er blot hvor hurtigt man kan få et svar på DNA prøverne. Men ellers bør ”systemet” arbejde hurtigt.

AD2. Ubetinget enig. Om det er rimeligt er et åbent spørgsmål. Hvis vi, det til trods skal gøre os forhåbning om at få et nogenlunde afslappet forhold til ulven i Danmark, er det en absolut nødvendighed. I øvrigt har EU opfordret medlemsstaterne til, netop at fremkomme med den slags tiltag. European Allaince for Wolf Conservation, som Ulvetid er medlem af, anbefaler ligeledes disse tiltag. TIL GENGÆLD bør der kun udbetales erstatning til husdyrholdere, hvis de selv har sørget for at sikre deres dyr med de anbefalede afværgeforanstaltninger.

AD3. Helt enig.

AD4. Principielt enig. Vi hæfter os ved teksten ”Jf. den gældende definition af en problemulv”. Det skal bemærkes at der ikke er en definition på en ”problemulv” i Habitatdirektivet. Den eneste mulighed for at få en reguleringstilladelse af en ulv skal findes i Habitatdirektivets Artikel 16 som siger:

  1. Hvis der ikke findes nogen anden brugbar løsning, og fravigelsen ikke hindrer opretholdelse af den pågældende bestands bevaringsstatus i dens naturlige udbredelsesområde, kan medlemsstaterne fravige bestemmelserne i artikel 12, 13, 14 og 15, litra a) og b):
  2. a) for at beskytte vilde dyr og planter og bevare naturtyperne
  3. b) for at forhindre alvorlig skade navnlig på afgrøder, besætning, skove, fiskeri, vand og andre former for ejendom
  4. c) af hensyn til den offentlige sundhed og sikkerhed eller af andre bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, herunder af social og økonomisk art, og hensyn til væsentlige gavnlige virkninger på miljøet
  5. d) med henblik på forskning og undervisning, genopretning af en bestand, genudsætning af disse arter og opdræt med henblik herpå, herunder kunstig opformering af planter.

Ovenstående er i uddrag, da den øvrige del af artikel 16 ikke relevant i denne forbindelse.

Det er vigtigt at notere sig at EU har udgivet en vejledning, som uddyber Habitatdirektivets paragraffer. Denne vejledning findes kun på engelsk, tysk og fransk.

Herunder er ses EU’s vejledning til Artikel 16 stk. 1, på engelsk. Den er ikke oversat for at undgå utilsigtet at ændre meningen med teksten.

Den fulde vejledning kan findes her: https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/pdf/guidance_en.pdf

Guidance document on the strict protection of animal species of Community interest under the Habitats Directive 2/43/EEC

III.2.2. Absence of a satisfactory alternative (Test 2)

(34) Under Article 16(1), Member States must be certain that “there is no satisfactory alternative” before allowing a derogation. As with Article 6(4) of Directive 92/43/EEC and Article 9(1) of Directive 79/409/EEC, this is an overarching condition that all derogations must satisfy.

AD5. Enig. Ikke mindst er det interessant at få inddraget omstændighederne, i den fremtidige forvaltning af ulven.

Med venlig hilsen

Ole Pedersen

Næstformand

Foreningen Ulvetid

Du kan læse svar fra miljøministeriet her: svar på henv. 16-10-19 Miljø- og Fødevareministeriet 26 nov 19