Miljøministieriet

Att.: Lea Wermelin

  1. 30.03.2021

 

 

Kommentar til Vildtforvaltningsrådets forslag til ny ulveforvaltningsplan

I forbindelse med Vildtforvaltningsrådets forslag til ny ulveforvaltningsplan vil Foreningen Ulvetid gerne tilkendegive, at vi med nogle ganske få undtagelser kan tilslutte os den samlede plan.

Vi anerkender, at der er gjort et stort arbejde for at bygge bro imellem de grupper, der ser ulvens tilbagevenden som et positivt bidrag til naturen og de grupper, der føler sig utrygge ved ulvens tilstedeværelse.

Der er ingen tvivl om, at nøglen til en tålelig sameksistens mellem mennesker og ulve ligger i at få fastsat rammerne for effektiv sikring af husdyr. De fleste hegn er kun egnet til at holde husdyrene inde og ikke ulven og andre rovdyr ude. Efter Ulvetids opfattelse vil der med en vedtagelse af Vildtforvaltningens forslag med meget stor sandsynlighed kunne opnås en form for borgfred.

Det skal dog nævnes, at der indgår forslag om bestandsregulering på længere sigt. Bestandsregulering er i strid med Habitatdirektivet, da ulven er på bilag 4, og derfor kun kan reguleres gennem en undtagelse, der kan begrundes i Artikel 16. Bestandsregulering indgår ikke i Artikel 16.

Omkring ”Lovgrundlag” skriver Vildtforvaltningsrådet i punkt 5.3, ”I henhold til Naturbeskyttelseslovens §29a må de omfattede bilag IV-arter ikke forsætligt forstyrres”. Det er ikke korrekt, idet naturbeskyttelseslovens §29a henviser til bilag 3 i naturbeskyttelsesloven, og ikke til bilag 4 i Habitatdirektivet. Det er korrekt, at ulven er optaget på Habitatdirektivets bilag 4, men ikke på bilag 3 i Naturbeskyttelsesloven.

Vildtforvaltningsrådet oplyser, at man ikke har taget stilling til ordlyden i bilag 10, som indgår i forslaget. Da ordlyden i bilag 10 imidlertid indgår som en del af ulveforvaltningsplanen, tillader Ulvetid sig at gøre opmærksom på, at dele af teksten i bilag 10 efter vores opfattelse er strid med Habitatdirektivet. Eksempelvis kan ulven ikke kategoriseres som en problemulv fordi den tager husdyr, som er sat ud bag et hegn, der er utilstrækkeligt til at holde rovdyr ude fra folden.

I samme bilag (punkt 4) anføres, at vurderingen af om hvorvidt ulven er i gunstig bevaringsstatus, skal vurderes i forhold til den samlede nordvesteuropæiske ulvebestand. Dette er i strid med EU-dom 674/17 punkt 58 og 61 samt Notat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg fra Europaudvalget 2017-18 EUU Alm. Del Bilag 485 af 6. marts 2018, hvoraf det klart fremgår, at ulvens bevaringsstatus skal vurderes lokalt/nationalt.

Med venlig hilsen

Ole Pedersen

Formand

Foreningen Ulvetid

Maglemosen 1 – 4070 Kr. Hyllinge – Danmark

Tlf.: + 45 60613739

Mail: formand@ulvetid.dk

Hjemmeside: www.ulvetid.dk

Her kan du se Lea Wermelins svar: Miljøminister Lea Wermelins svar på din henvendelse af 30. marts 2021