Naturstyrelsen Vestjylland
Sønderby
Gl. Landevej 35
Fabjerg
7620 Lemvig

Att.: Poul Ravnsbæk

Kirke Hyllinge d. 25. 03. 2021

Beskyttelse af ynglende ulve i Stråsø

Tak for dit svar af 15. marts.

I dit svar til mig skriver du, at ”Det er ifølge enhedens oplysninger først hen i april, at man forventer, at en drægtig tæveulv vil begynde at udse sig et ynglehi – hvilket også fremgår af det DCE-notat, som du henviser til.”

Af samme notat fremgår det, at ”Denne viden har givet anledning til, at forvaltende instanser visse steder har benyttet sig af muligheden for at indføre adgangsrestriktioner i den periode, hvor hvalpene er i hi (undertiden ved skønnet behov, undertiden generelt). Sæsonmæssigt har dette drejet sig om perioden fra ca. én måned før og til 2-3 måneder efter hvalpene fødes. Rumligt varierer den anbefalede sikkerhedsafstand til hiet fra ca. 500 m til 800 m.”

Ulvetids oplysninger går på, at der opholder sig tre ulve i Stråsø plantage; heraf skulle de to af ulvene formodentlig danne par. Det vil sige, at der er en god sandsynlighed for, at ulvene forsøger at yngle igen i år.

Hvis det skal lykkes – hvilket er vigtigt i forsøget på at opnå gunstig bevaringsstatus – bør der i henhold til ovenstående tekst fra DCE’s faglige notat om ”ulves sårbarhed over for forstyrrelser i yngletiden” etableres en ynglezone snarest, da ulvehvalpene i tidligere kuld, født i Stråsø, er født lige omkring 1. maj. Det betyder, at afspærringen, der skal give ulve fred, bør etableres senest i starten af april.

Der er ingen tvivl om, at den normale fladefærdsel, der er i området, ikke er problematisk i forhold til de ynglende ulve. Problemet er, at så snart det rygtes, at der er hvalpe i Stråsø, er der alvorlig fare for en væsentlig forøgelse af trafikken i området i form af fotografer, ulveturister og andre personer. Efter vores mening bør området derfor afspærres i en afstand af mindst 500 m, og muligvis 800 m, fra det forventede ynglehi og dermed lukkes helt af for offentligheden. De stier og veje, der er inden for det afspærrede område, bør ligeledes lukkes for offentlig færdsel. De burde kunne lukkes uden de store problemer, da det i forvejen ikke er tilladt at færdes på vejene med motorkøretøjer på netop disse veje. De få ulemper en afspærring af disse veje og stier vil medføre for lokalbefolkningen kan ikke retfærdiggøre den konsekvens, det vil have i form af forstyrrelse af ulvene. Vi mener rent faktisk, at historien viser, at udsigten til, at ulvene vil få succes med at få et kuld hvalpe opfostret, i meget høj grad er betinget af, at der afspærres til hele området, inklusive stier og veje.

Et sådan afspærret område vil udgøre en forsvindende lille del af det samlede areal af Stråsø plantage. Folk, der ønsker at færdes i Stråsø plantage, burde have rigelig plads til aktiviteter i det øvrige område.

Af historiske årsager, her tænkes på den – efter forholdene – meget lave succes, som ulvene har haft med at yngle i området, bør det overvejes at opsætte overvågningskameraer op på strategiske steder i området, for at afholde gæster, der ikke respekterer forbuddet, fra at færdes i området.

Skiltningen sidste år bør væsentlig forbedres. Dels manglede flere skilte i dagevis, og dels var mærket, der angiver ”Her står du” visket væk på kort tid, med det resultat at folk, der ikke kender området, kunne komme i tvivl om, hvor de befandt sig i forhold til det afspærrede område.

Med venlig hilsen

På vegne af Foreningen Ulvetid

Ole Pedersen

Formand

Foreningen Ulvetid

Maglemosen 1 – 4070 Kr. Hyllinge – Danmark

Tlf.: + 45 60613739

Mail: formand@ulvetid.dk

Hjemmeside: www.ulvetid.dk

Ulv i Danmark – Naturligvis