NATURSTYRELSEN

Jeg har d.d. erfaret at der afholdes påskeløb i Stråsø plantage.

Ifølge mine informationer har Naturstyrelsen givet tilladelse til afvikling af løbet i Stråsø plantage i påsken 2019.

Er det korrekt?

Da arrangementet afholdes i ulvens yngleperiode og på det sted, hvor der er størst sandsynlighed for ulven vil yngle er det helt uforståeligt at Naturstyrelsen giver en sådan tilladelse.

Naturstyrelsen skal administrere den slags tilladelser under hensyntagen til reglerne i Habitatdirektivet.

Habitats direktivets Artikel 12 stk 1

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at indføre en streng beskyttelsesordning i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag IV, litra a), med forbud mod:

  1. b) forsætlig forstyrrelse af disse arter, i særdeleshed i perioder, hvor dyrene yngler, udviser yngelpleje, overvintrer eller vandrer”

Jeg mener at det fremgår med al ønskelig tydelighed at ulven, som er på Bilag 4, har krav på beskyttelse fra Naturstyrelsen i netop denne slags sager, hvor tusindvis af mennesker vil løbe og trampe rundt lige midt i et område hvor det må forventes ulven vil yngle.

Med hvilken begrundelse kan Naturstyrelsen tillade gennemførslen af en sådan arrangement under ovenstående vilkår? Og hvorfor har Naturstyrelsen valgt at se bort fra reglerne om beskyttelse af et fredet dyr?

Med venlig hilsen

Foreningen Ulvetid

Ole Pedersen