Naturstyrelsen

Gjøddinggård, Førstballevej 2

7183 Randbøl

Att.: Signe Nepper Larsen

  1. 31. marts 2021

Problemer med notatpligten hos Naturstyrelsen i Vestjylland

 

  1. 5. april 2020, afsendte undertegnede, på foreningen Ulvetids, vegne en forespørgsel om agtindsigt i forbindelse med Naturstyrelsens beslutning om at afspærre et område af Stråsø plantage, med henblik på at beskytte de ynglende ulve.

Foreningen Ulvetid var af den opfattelse, at det område NST havde valgt at afspærre ikke var tilstrækkeligt, og Naturstyrelsen ikke levede op til at beskytte ulvene i overensstemmelse med bestemmelserne i Habitatdirektivet.

Det viste sig imidlertid, at der manglede en stor del af dokumentationen, i forbindelse med, specielt forskernes bidrag til, om hvor stort område man burde afspærre. Ifølge NST var den del af kommunikationen foregået mundtligt og der var angiveligt ikke efterfølgende udformet notater.

På det tidspunkt, gjorde vi opmærksom på at det var et problem, og henviste til notatpligten. Vi valgte ikke at gøre mere ved sagen, da det jo under alle omstændigheder var for sent.

Desværre ser det ikke ud til at ovenstående episode har givet anledning til en opstramning af notatproceduren hos NST i Vestjylland.

  1. 26. marts 2021 gentog historien fra 2020 sig. Nøjagtigt samme område blev afspærret, til trods for der i mellemtiden er kommet et notat fra forskerne hos DCE og Naturhistorisk Museum, med anbefalinger til beskyttelse af ynglende ulve. Vores holdning er at NST ikke viser rettidig omhu og følger de anbefalinger der er udstukket af forskerne, b.la. ved vi nu at fladefærdslen i 2020 steg voldsomt på de veje der stadig er åbne for offentligheden, i det ellers lukkede område. En oplysning der stammer fra ulveovervågningen.

Da foreningen Ulvetid er klageberettiget, søgte vi igen i år aktindsigt. Besvarelsen kom i form af to dokumenter, som var henholdsvis forespørgsel og tilladelse til at spærre området af, begge interne NST-dokumenter.

Der er ifølge oplysningerne i besvarelsen foregået kommunikation pr. telefon mellem forskerne og NST i Vestjylland. Heller ikke i år foreligger der så meget som et eneste notat. Årsagen er at Poul Ravnsbæk er kommet alvorligt til skade og ligger på Sygehuset. Vi har i øvrigt altid haft et fint forhold til NST i Vestjylland, og kender Poul Ravnsbæk, så det er vi naturligvis kede af. Poul Ravnsbæks indlæggelse på hospitalet skulle angiveligt være årsag til de manglende notater, da han ikke har fået dem oprettet før ulykken.

Som vi ser det, er det problematisk at notater, specielt i en sag – der har så stor bevågenhed i store dele af befolkningen og hos myndigheder og NGO’er – ikke foretages i umiddelbar forlængelse af en samtale. Det er ganske enkelt ikke godt nok, når vi to år i træk ikke kan få udleveret notater i, en for os så vigtig sag.

Som klageberettiget NGO, har vi KRAV på at få alle oplysninger i sagen udleveret.

Endelig finder vi det ekstra problematisk at der tilsyneladende heller ikke er taget notater i de drøftelser der har været i styrelsen i forbindelse med om hvorvidt, man på baggrund af det katastrofale udfald af ulvenes forsøg på at yngle i 2020, skulle iværksætte foranstaltninger til at overvåge området.

Vi håber du vil tage skridt til at sikre vi får alle de for sagen relevant oplysninger der måtte ligge, eller som medarbejdere i styrelsen er vidende om, samt tager skridt til at få styr på notatpligten.

På forhånd tak