Til Naturstyrelsen

Efter at have læst jeres formål og have undersøgt hvad I står for, er vi begyndt at undre os. Hvordan kan det være, at et sårbart dyr som ulven, der er totalt beskyttet under Habitatsdirektivet bilag II, ikke bliver beskyttet i den danske natur? Det er forbudt at skyde ulven, det er ligeledes forbudt bevidst at opsøge deres ynglesteder og forbudt at genere ulven på nogen måde.

Hvordan kan det så være, at kommercielle firmaer som Ulvetracking og Hedevang Outdoor kan arrangere ulvesafari, hvor de slæber folk ind i ulvenes områder, kravler ned i ulvegrave og render rundt i Stråsø plantage for at se på ulve? Hvordan kan Naturstyrelsen være vidende om dette uden at skride ind? Ulvene har ingen hvalpe haft i år, hvordan kan det være? Ulvetracking påstår godt nok, at der er hvalpe, men Ulveatlas som er de professionelle i den her sag, fordi de har monitoreringen , har ikke kunnet konstatere hvalpe i år. Der kunne være den forklaring, at der tramper folk rundt inde i ulvezonen, ledt af de kommercielle selskaber.

Vi synes det er dybt bekymrende, at Naturstyrelsen ikke følger Habitatsdirektivet og sørger for, at disse firmaer ikke får lov til at færdes i området hvor ulvene yngler. Ulvene har brug for fred og ro. Kunne det måske tænkes, at det er en bevidst handling fra regeringens side til at tækkes folk der er modstandere af ulvens genkomst i Danmark og bare vil af med den, uden at skulle ind i at skyde dem? De er jo fredet. Man kunne få mistanke om det.

Vi vil fra foreningen Ulvetids side erklære, at vi klager over den behandling som et sårbart og fredet dyr får gennem de tilladelser kommercielle selskaber får til at trænge ind på ulvens område.

Vi har billeder fra disse ture der underbygger at folk tillades hvad som helst der generer dyrene uden at Ulvetracking og Hedevang Outdoors hindrer dem i det.

Vi må på det skarpeste tage afstand fra den forvaltning af beskyttelsen af ulven som Naturstyrelsen her lægger for dagen og vi vil selvfølgelig have sagen ud i medierne og henvende os til EU og kalde det et brud på Habitatsdirektivet ( artikel 12, 1 b og d)

Med venlig hilsen

Foreningen Ulvetid

Esther Holzendorff , formand

Vibeke Eis, presseansvarlig.

Svar fra NST

Kære Esther Holzendorff og Vibeke Eis

Tak for jeres henvendelse d. 6/2 2019. Der er i dag en lang række pattedyr og fugle, der yngler på Naturstyrelsens arealer – og som er optaget på Habitatdirektivets Bilag II og Bilag IV eller på bilag I i Fuglebeskyttelsesdirektivet. Det drejer sig f.eks. om bæver, ulv, fiskeørn, stor hornugle og dværgterne. Dette medfører en forpligtelse til at beskytte levesteder og et forbud mod forsætlig forstyrrelse.

Udgangspunktet er, at man på Naturstyrelsens arealer har ret til at færdes overalt og døgnet rundt. Der kan dog være begrænsninger i denne færdselsret indenfor eksempelvis vildtreservater. Det har ikke været Naturstyrelsens opfattelse, at den uorganiserede tilfældige færdsel har haft et omfang, der ville berettige en evt. lukning af skoven. En evt. lukning kunne måske også henlede opmærksomheden på et formodet aktivt ulvebo – med de ulemper en sådan oplysning måtte medføre.

Organiserede øvelser m.m., herunder o-løb og ulvesafarier skal anmeldes til/ansøges tilladelse hos Naturstyrelsen. Naturstyrelsen Vestjylland vurderer her i hvert enkelt tilfælde, om den pågældende aktivitet har betydning for kendte forekomster af bl.a. ovennævnte bilagsarter. Naturstyrelsen Vestjylland har haft kontakt til både Ulvetracking og Hedevang Outdoor og her aftalt, at der kun måtte ske formidling fra veje og etablerede stier i området.

I øvrigt har Naturstyrelsen planlagt egne aktiviteter således, at der ikke sker forstyrrelse af de pågældende arter.

Vi har i øvrigt henvendt os til Hedevang Outdoor og Ulvetracking, og bedt dem om at redegøre for deres aktiviteter (specifikt om de i forbindelse med safarierne færdes uden for veje), indskærpet aftalen og i øvrigt orientere dem om at der er blevet klaget over aktiviteterne.

Venlig hilsen Jens Henrik Jakobsen Skovfoged / vildtkonsulent

Vestjylland +45 72 54 36 63

+45 20 31 11 80

jhj@nst.dk

Ulvetids reaktion på Naturstyrelsens svar:

Naturstyrelsen Vestjylland

Sønderby

Gl. Landevej 35

Fabjerg

7620 Lemvig

Jens Henrik Jacobsen

  1. 01-04-2019

Tak for dit svar på vores henvendelse til Naturstyrelsen af 6/2 2019

Desværre er vi på ingen måde tilfreds med svaret:

Du skriver selv at NST er forpligtiget til at beskytte levestederne for ulven og andre arter der er på Bilag 2 og 4 i Habitatdirektivet.

Naturstyrelsen har formodentlig i den anledning oprette over 260 naturzoner i Danmark. Der er i alt fald ikke, mig bekendt, taget andre skridt for at sikre bilag 2 og 4 arternes levesteder.

Vi finder det yderst problematisk og i strid med Habitatdirektivet, når Naturstyrelsen tillader arrangementer som eksempelvis påskeløbet 2019, og VM i MTB 2019, lige midt i et område som er kendt for at huse ulve, og tilsyneladende i Jeres egne Naturzoner. For at gøre det være, afholdes aktiviteterne rent faktisk i ulvenes yngleperiode.

Hvad angår tilladelsen til Ulvetracking, om afholdelse af ulvesafarier i området med ulve samt overflyvninger af området med droner, mener vi stadig det er stærkt forstyrrende for ulvene. Vi har billeder af en person, der ligger halvt nede i en ulvegrav, samt folk der i alt fald ikke befinder sig på stierne.

I alle tilfælde, mener vi ikke NST tager de nødvendige skridt til at sikre ulvens levesteder efter kravet i Habitatdirektivet Bilag II, og Habitatdirektivet Artikel 12 stk. 1b.

Jeg udbeder mig venligst svar på, om Naturstyrelsen har rådført sig med Århus Universitet (DCE) eller andre eksperter, der er i stand til at vurdere om det er problematisk at afholde sådanne arrangementer, på pågældende tidspunkter i Jeres egne naturzoner, som er oprettet netop for at undgå den slags arrangementer afholdes i disse områder.

Ligeledes udbeder jeg mig venligst svar på om der har været overvejelser og drøftelser om hvordan det undgås at en eventuel ulvegrav opdages i forbindelse med afholdelse af ovenstående løb, med mere end 3000 mennesker, eller om dette har været drøftet med eksperterne fra DCE?

Vi mener Naturstyrelsens dispositioner i ovenstående sag/sager er stærkt kritisabel, og vil derfor gøre opmærksom på at hvis ikke vores henvendelse resultere i et tilfredsstillende svar fra Naturstyrelsen, agter vi at klage til ministeren og EU over Naturstyrelsens forvaltning af ulvens levesteder i Danmark.

Med venlig hilsen

Ole Pedersen

Bestyrelsesmedlem Foreningen Ulvetid.