Miljøminister Lea Wermelin

Ulvene forsvinder i en rate, som har fået forskerne for den nationale ulveovervågning i Danmark til at konkluderet at, Danmark har verdensrekord i ulvedødelighed, og ulvene bliver skudt af jægere i lokalområdet. En aktindsigt hos politiet sandsynliggør, at der ikke er sket en politimæssig efterforskning af de forsvundne ulve.

En ulv blev skudt i Stråsø for rullende kamera. Foreningen Ulvefrit Danmark hædrede efterfølgende gerningsmanden med en medalje og 60.000 kr. Konklusionen må være, at der er medlemmer i Ulvefrit Danmark, som mener, det er i orden at overtræde loven og skyde et fredet dyr, hvilket passer fint med forskernes konklusion.

På nuværende tidspunkt er mindst 13 ulve forsvundet sporløst. Ud af de 13 forsvundne ulve er de 8 forsvundet i Stråsø. Rent faktisk er der forsvundet tre revirhævdende ulvepar i Stråsø på ganske få år.

Det kan konstateres, at dødeligheden i Stråsøområdet er helt ekstrem høj som følge af illegal jagt/aflivning. Ifølge en videnskabelig rapport konkluderedes det, at ulvene bliver skudt. Da der er tale om en fredet art, burde det afstedkomme en reaktion fra Miljøministeren, som har det overordnede ansvar for beskyttelsen af ulvene, hvilket fremgår af Jagt og Vildtforvaltningslovens §47.

Spørgsmålet er, hvor mange ulve, der skal skydes, før du, som ansvarlig minister, reagerer. Som det er nu, er der fuldstændig frit spil for krybskytterne.

Der stilles krav i Habitatdirektivet om, at ulvene skal beskyttes EFFEKTIVT. Det må siges, at Danmark klarer den opgave usædvanlig dårligt. Danmark har verdens højeste døds-rate, når det kommer til ulve. Det til trods må det desværre konstateres, at myndighederne intet gør for at finde årsagen til ulvenes forsvinden.

I 2018, 2020 og 2021 kom der ingen ulvehvalpe, eller de forsvandt efter fødslen, hvilket er meget usædvanligt for etablerede ulvepar.

Årsagen til den manglende ynglesucces har på intet tidspunkt været forsøgt belyst. I Danmark lever beskyttelsen af ynglende ulve ikke op til kravene i Habitatdirektivet. De tiltag, myndighederne gør, virker ikke, fordi de er halvhjertede af hensyn til andre interesser. Både Danmarks Naturfredningsforening og Foreningen Ulvetid har påpeget den helt utilstrækkelige beskyttelse flere gange.

I en klage fra Foreningen Ulvetid til Naturstyrelsen, hvor der gøres opmærksom på problemerne med folk, der færdes ulovligt i det midlertidigt lukkede område, svarer Naturstyrelsen, at der stort set ikke kommer mennesker ind i det lukkede område. Det harmonerer meget dårligt med en skrivelse fra Naturstyrelsens Vicedirektør, Signe Nepper Larsen, til dig, hvor Naturstyrelsen oplyser, at den ulovlige færdsel i det midlertidigt lukkede område er betragtelig. Denne oplysning bakkes op af flere andre interne dokumenter hos Naturstyrelsen.

Begge dele kan jo i sagens natur ikke være rigtigt. Det er problematisk, at der ikke er konsistens i de informationer, Naturstyrelsen sender til Foreningen ulvetid og de interne dokumenter, der forefindes hos Naturstyrelsen.

Det er bekymrende, at du flere gange har gentaget, at vi er forpligtet til at passe på ulvene, men at du rent faktisk ikke gør noget effektivt for løse den opgave.

Ydermere kan man frygte, at når du som minister benytter enhver lejlighed til i klare vendinger at give udtryk for sin egen modvilje mod ulven, har det bidraget til at give krybskytterne en form for rygstød til deres ulovlige aktivitet.

Det tilkommer naturligvis ikke Foreningen Ulvetid at blande os i, hvordan myndighederne vil beskytte ulvene. Omvendt er vi stålsatte på at holde myndighederne op på de krav, der stilles i Habitatdirektivet og dansk lovgivning.

Vi mener, det ligger lige for at:

  • Afspærre områder med ynglende ulve i overensstemmelse med anbefalingerne fra DCE, hvilket ikke er sket til dato, idet der ikke er taget hensyn til forskernes anbefalede afstandskrav på 500 meter, fra perimeteren til ulvehulen.
  • Starte en politimæssig indsats for at opklare årsagen til ulvenes forsvinden.
  • Overvåge yngleområder med MMS-kameraer.
  • Forbyde al jagt på invasive arter ved brug med natkikkert i ulvezonerne, da vi har set mange eksempler på, at jægere har svært ved at bedømme, hvad det er de skyder på, selv i dagslys.
  • Bedre udnyttelse af straframmen. Den eneste dom, der er faldet i Danmark for ulovlig nedlæggelse af en ulv, og ovenikøbet under skærpede omstændigheder, var strafudmålingen helt ude af proportion med strafferammen. Selv i jægerkredse, herunder Danmarks Jægerforbund, var der både undren og harme over den helt utilstrækkelige strafudmåling.

Med venlig hilsen

Ole Pedersen

Formand

Foreningen Ulvetid

Maglemosen 1 – 4070 Kr. Hyllinge – Danmark

Tlf.: + 45 60613739

Mail: formand@ulvetid.dk

Hjemmeside: www.ulvetid.dk

Ulv i Danmark – Naturligvis