Nedenstående tekst er skrevet in i klageskemaet til EU:

Ulven (Canis lupus) er fredet i henhold til Habitatdirektivets artikel 12, hvor den er opført på bilag IV.

Klagepunkt 1. Habitatdirektivets Artikel 12 stk. 1 litra b og litra d, som er implementeret i dansk lovgivning via Naturbeskyttelseslovens §29a og Jagt og Vildtforvaltningslovens § 6a og §7, gælder IKKE ulve i Danmark, til trods for ulven er på Habitatdirektivets bilag 4.

Naturbeskyttelseslovens §29a henviser til dyrearter på bilag 3 i loven. Jagt og Vildtforvaltningslovens § 6a og §7, henviser til bilag 1 i loven. Ulven er IKKE medtaget, på hverken Naturbeskyttelseslovens Bilag 3 eller Jagt og Vildtforvaltningslovens Bilag 1. Konsekvensen er at ulven ikke er beskyttet på ovennævnte punkter, i dansk lovgivning.

Klagepunkt 2. Ordlyden i Artikel 12 Stk. 1 litra b lyder ” forsætlig forstyrrelse af disse arter, i særdeleshed i perioder, hvor dyrene yngler, udviser yngelpleje, overvintrer eller vandrer”. I dansk lovgivning (Naturbeskyttelsesloven §29a og Jagt og Vildtforvaltningsloven §7) Er denne undtagelse ændret med en tilføjelse i teksten, ”Forsætlig forstyrrelse med skadelig virkning”.

Foreningen Ulvetid har klaget til Miljøminister Lea Wermelin over disse forhold, i en mail af 10-05-2022.

  1. 27-06-2022 fik vi svar, på vores klage, fra ministeren, som var vedhæftet et bilag fra Miljøministeriet Departementet.

Hvad klagepunkt 1 angår, fremgår det af nævnte bilag fra Miljøministeriet Departementet at:

”Habitatdirektivets artikel 12, stk. 1, litra b og d, er implementeret i dansk lovgivning i bl.a. naturbeskyttelseslovens § 29 a og i jagt- og vildtforvaltningslovens § 7. Beskyttelsen heri gælder for alle arter, der er nævnt i habitatdirektivets bilag IV, herunder ulven. Det er en direkte følge af, at formålet med bestemmelserne er at implementere beskyttelsen i habitatdirektivets artikel 12, stk. 1, litra b og d, hvilket også betyder, at bilag IV-arterne er omfattet af beskyttelsen, uanset om de er anført på bilagene i den danske lovgivning eller ej.”

Ikke desto mindre er foreningen Ulvetid i besiddelse af en politianmeldelse for netop dette forhold, som afvises af politimyndigheden/anklageren, med det primære argument, at ulven ikke er på bilag 3 i Naturbeskyttelsesloven.

Det virker i øvrigt besynderligt at Ministeren ikke gør brug af Naturbeskyttelseslovens § 71a, hvoraf det fremgår at, ”Miljø- og fødevareministeren kan til opfyldelse af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF-habitatdirektivet) ændre lovens bilag 3-5.”

Hvad klagepunkt 2 angår, anførers det i notatet fra Miljøministeriet Departementet, at tilføjelsen ”med skadelig virkning” i sætningen ”De pattedyr hhv. dyrearter, der er nævnt i bilag 3, må ikke forsætligt forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden”, retfærdiggøres af punkt 2-37 i Vejledning om streng beskyttelse af dyrearter af fællesskabsbetydning i henhold til habitatdirektivet (2021/C 496/01)”.

Det er vores opfattelse at teksten ” De pattedyr hhv. dyrearter, der er nævnt i bilag 3, må ikke forsætligt forstyrres med skadelig virkningfor arten eller bestanden. medfører en tilføjelse af yderligere vilkår i forhold til bestemmelserne i Artikel 12 Stk. 1 litra b.

Ifølge punkt 2-7 i ” Vejledning om streng beskyttelse af dyrearter af fællesskabsbetydning i henhold til habitatdirektivet (2021/C 496/01)”, fremgår det at ”Dette betyder også, at nationale gennemførelsesforanstaltninger bør garantere fuld anvendelse af direktivet uden at ændre dets vilkår, selektivt at anvende dets bestemmelser eller tilføje yderligere supplerende betingelser eller fravigelser, som ikke er fastsat i direktivet.

Foreningen Ulvetid er af den opfattelse, at denne tilføjelse ikke er forenelig med punkt 2-7. Problemet er, at teksten ”med skadelig virkning”, åbner op for en diskussion om en given forstyrrelse har skadelig virkning. En diskussion, som ifølge Habitatdirektivets bestemmelser ikke er relevant, og kan medføre en forstyrrelse af en given dyreart kan blive accepteret i en retslig tvist.

Til orientering har Foreningen Ulvetid indgivet en klage til folketingets ombudsmand, som ikke kan behandle klagen, men henviser til EU.