Ulvetid har nu modtaget ”AFGØRELSE FRA MILJØ &- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET”

i forbindelse med vores klage over, at Naturstyrelsens afspærring af området i Stråsø ikke var tilstrækkelig for at beskytte de ynglende ulve i 2021.

Afgørelsen kan læses her: Afgørelse_ KLlage NST_Klageportalen

Klagen er AFVIST. Det fremgår af afgørelsen, at den er afvist på følgende baggrund:

”Eftersom forbuddet mod offentlighedens adgang er udløbet og således ikke længere er gældende, er det ikke længere aktuelt at behandle klagesagen.”

Fødevare klagenævnet skriver desuden at ”Miljø- og Fødevareklagenævnet henleder opmærksomheden på, at det følger af naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, at klage over afgørelser efter § 27, stk. 1 og stk. 2, ikke har opsættende virkning for den påklagede afgørelse. En eventuel fremtidig ansøgning om at begrænse offentlighedens adgang bør om muligt derfor indgives i så god tid, at der er en realistisk mulighed for at behandle en eventuel klage over afgørelsen, før forbuddet træder i kraft.”

Afgørelsen kan IKKE ankes.

Det bemærkelsesværdige i argumentet for denne afvisning af vores klage er, at det reelt betyder, at ikke bare Ulvetid, men alle borgere og organisationer de facto er afskåret fra at klage over fremtidige beslutninger foretaget af Naturstyrelsen i forhold til beskyttelsen af ynglende ulve

NST afspærrer typisk området med ynglende ulve fra omkring starten af april til juli/august. Tidligere år har NST offentliggjort afspærringen relativ kort tid før området afspærres. Konsekvensen er, at en eventuel klage i fremtiden skal være færdigbehandlet indenfor fire måneder for ikke at blive afvist.

Det virker i det hele taget urimeligt set i lyset af, at der rent faktisk gik over 9 måneder før NST svarede på vores klage, og afvisningen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet først kommer nu, 1½ år efter, at vores klage blev indsendt.

Det virker ikke rigtigt, at man i et retssamfund bliver kørt ud på et sidespor, fordi myndighederne er så længe om at svare på en klage, at de reelt lukker sagen, fordi de selv bruger så lang tid på sagsbehandlingen, at sagen er forældet inden den bliver behandlet.

Ulvetids bestyrelse vil nu undersøg om vi kan klage over fremgangsmåden som myndighederne benytter sig af.