Kære Magnus Heunicke

Vedrørende Beskyttelse af ynglende ulve i Danmark i 2023

Vi tillader os at henvende os til dig igen for at gøre opmærksom på den beskyttelse af ulve, som vi er forpligtiget til at varetage i henhold til habitatdirektivet og Bern Konventionen, men som hidtil har været yderst utilstrækkelig hvilket sandsynligvis har kostet adskillige ulve livet.

Der har siden 2017 været ynglende ulve tre steder i Danmark:

  • Skjern reviret (Borris hede)
  • Hovborg reviret (Klelund dyrepark)
  • Ulfborg reviret (Stråsø plantage)

I Skjernreviret lykkedes det forældrene at opfostre 8 hvalpe i 2022

I Hovborgreviret opfostrede ulveforældrene 4 hvalpe i 2021, og 6 hvalpe i 2022

I Ulfborgreviret fik ulvene 8 hvalpe i 2017 og 6 hvalpe i 2019.

I 2018, 2020 og 2021 blev der enten ikke født hvalpe, eller hvalpene døde i en meget ung alder.

Det bemærkelsesværdige i ovenstående er, at det er lykkedes ulvene i Skjernreviret og Hovborgreviret at opfostre hvalpe, som alle overlevede i de respektive revirer. Derimod ser statistikken for Stråsø-området meget dårlig ud. En ulv blev skudt for rullende kamera og 8 andre er forsvundet, formodentlig også skudt af lokale jægere. I 2018, 2020 eller i 2021 lykkedes det, mod al forventning, ikke for det revirhævdende par at få hvalpe. I 2022 var der ikke længere ulve i Stråsø-området, da det tredje revirhævdende par også var sporløst forsvundet.

Noget tyder imidlertid på, at vi i år vil se indtil flere ynglende ulvepar i Danmark.

På baggrund af historikken i Stråsø er vi særdeles bekymrede for det nyetablerede ulvepar og forudser at det vil give udfordringer i forhold til at beskytte de ynglende ulve. Disse udfordringer stiller krav til Naturstyrelsen, som bør tage konsekvensen af de utilstrækkelige tiltag, der blev fortaget for at beskytte de ynglende ulve de tidligere år.

Som det fremgår af ovenstående, er der i løbet af ganske få år forsvundet 8 ulve alene i Stråsø-området. Ifølge forskerne er den logiske forklaring på deres forsvinden, at de er blevet dræbt ulovligt

I henhold til Habitatdirektivet er medlemslandene FORPLIGTET til at beskytte ulvene EFFEKTIVT. Det betyder, at medlemslandene skal tage ALLE tænkelige foranstaltninger i brug for at beskytte ulvene. Dette krav er klart og entydigt defineret i CJEU-dom C 674/17 (Tapioladommen) præmis 27, og I ”Vejledning om streng beskyttelse af dyrearter af fællesskabsbetydning i henhold til habitatdirektivet” C2021 7301, Punkt (2-13).

Af ”Vejledningen” C2021 7301, Bilag III ”Eksempel med ulven”, side 96. afsnit 1 og 2, fremgår det utvetydigt, at medlemslandene/myndighederne er FORPLIGTET til at gøre deres yderste for at undgå drab på ulve.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=PI_COM:C(2021)7301&from=EN

Det er af ovenstående grunde af afgørende betydning at naturstyrelsen i 2023 tager ALLE midler i brug for at sikre ulvene fred og at habitatdirektivet efterleves.

Vildtforvaltningsrådet, Danmarks Naturfredningsforening og flere andre, herunder Ulvetid, har tidlige foreslået videoovervågning. Det af yderste vigtighed, at der videoovervåges i Naturstyrelsens afspærrede områder. Vi ved af erfaring fra tidligere år, at afspærringerne ikke bliver respekteret.

Herudover bør det område, Miljøstyrelsen afspærrer, overholde de af DCE anbefalede MINIMUM afstande fra det formodede ynglested og til afspærringen i alle retninger.  Vejene i området bør lukkes. Der er ikke plads til flere eksperimenter, hvor ulvene betaler prisen.

Da hunulven gør klar til fødslen fra begyndelsen af april, vil det være perioden 1. april til 1. august, der behov for særlig beskyttelse af ulvene, så hun kan føle sig tryg ved det valgte yngleområde.

I 2021 offentliggjorde Naturstyrelsen desværre først sin plan for beskyttelse af de ynglende ulve umiddelbart før de eventuelle hvalpe i Stråsø kom til verden. I sagens natur måtte Ulvetid afvente Miljøstyrelsens plan for beskyttelsen af ulvene, og da planen efter vores opfattelse langtfra opfyldte betingelserne for at leve op til kravene i habitatdirektivet, indsendte Ulvetid omgående en klage. Efter Naturstyrelsens anvisninger fremsendte vi vores klage via klagenævnet. Klagen blev afvist i efteråret 2022. Begrundelsen var, at sagen ikke længere var aktuel.

Da planen for beskyttelsen først bliver offentliggjort umiddelbart før hvalpene kommer til verden og Naturstyrelsen har en lang sagsbehandlingstid, er det jo reelt umuligt for NGO’er at gøre indsigelser mod Naturstyrelsens beslutninger.

Med minimum 8 døde ulve (alene i Stråsøområdet) viser historien, at beskyttelsen de tidligere år ikke var effektiv og ikke forhindrede forstyrrelser og endog drab på ulvene i Stråsø.

Vi er bekendt med Miljøministeriets dokument ”Lovgennemgang – Faunakriminalitet”.  Med vores erfaring i den slags sager, må vi desværre forvente, at der er lang vej igen før der definitivt sker noget på de omtalte punkter. Som det fremgår af titlen, er det en lovgennemgang, som det kan tage meget lang tid at få vedtaget, hvis det altså når så langt.

Når vi skriver til dig, er det fordi vi håber du, som øverst ansvarlig, vil gribe ind og sikre en beskyttelse af de ynglende ulve i 2023 og fremover. En beskyttelse, som lever op til kravet i Habitatdirektivet, hvor det foreskrives, at beskyttelsen skal være effektiv og sikre at der ikke sker forstyrrelser eller drab på de ynglende ulve.

Med baggrund i ovenstående har vi en klar forventning om, at du vil instruere Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen om at optimere beskyttelsen af eventuelt ynglende ulve på den del af statens arealer, hvor de er ansvarlige, så vi fremover undgår forstyrrelser og overgreb på de totalfredede ulve.

Med venlig hilsen

Ole Pedersen

Formand

Foreningen Ulvetid

Maglemosen 1 – 4070 Kr. Hyllinge – Danmark

Tlf.: + 45 60613739

Du kan læse Magnus Heunickes svar her: Brev fra miljøminister Magnus Heunicke – Svar på henvendelse af 6. marts 2023

Mail: formand@ulvetid.dk

Hjemmeside: www.ulvetid.dk

Ulv i Danmark – Naturligvis