Ulvetid til møde hos Miljøminister Magnus Heunicke d. 26. 09. 2023

Fra Ministeriet mødte Magnus Heunicke (MH), hans rådgiver og en referent (op). Ulvetid var repræsenteret ved bestyrelsesmedlem Helle Netterstrøm Juntermanns og formand Ole Pedersen.

Mødet foregik i en afslappet atmosfære hvor MH virkede interesseret og spurgte ind til vores oplysninger. Ind imellem så han lige på rådgiveren, når vi kom med oplysninger, og rådgiveren nikkede så lige bekræftende tilbage. Det virkede som om rådgiveren var godt inde i problematikken, hvilket passede os fint, da det gjorde ham i stand til at vurdere vores viden på området.

Der var tre punkter på dagsorden:

  1. Ulveafvisende hegn
  2. Ulvene der forsvinder – specielt i Stråsø området
  3. Misinformation om ulve – Specielt fra nogle politikeres side.

Ad. 1: Vi oplyste, at vi var glade for beslutningen om at gøre hele Jylland til én stor ulvezone, og MH udtalte, at det jo ikke længere gav nogen mening med de eksisterende ulvezoner, når ulven var alle andre steder også.

Herefter gjorde vi opmærksom på, at der siden 2017 og frem til i dag kun er sat 25 ulveafvisende hegn op hos private, og at der ikke er sat et eneste op i 2023. Vi udtrykte vores bekymring for om ordningen fik den ønskede virkning, hvis ikke interessen for hegnene blev væsentligt forøget. Problemet er efter vores mening, at husdyrholderene i ulvezonerne får erstatning uanset om de anvender ulveafvisende hegn eller ej. Miljøstyrelsen har oplyst at der ”som udgangspunkt” kun gives erstatning ved første angreb. Derefter ydes kun erstatning hvis avleren har opgraderet hegnene til Miljøstyrelsens standard, og at de er funktionsdygtige.

For at understrege, at ulveafvisende hegn virker, informerede vi MH om at der i de tre år, der har været ulve i Klelund Plantage, også har gået får i plantagen. Fårene går bag både fastmonterede og flytbare hegn. Klelund har ikke mistet et eneste får

Vi understregede, at det efter vores opfattelse er helt afgørende, at reglen om opsætning og vedligehold af ulveafvisende hegn bliver forvaltet effektivt, hvis der skal udbetales erstatning til skadelidte fåreavlere.

Vi fik naturligvis ikke en tilkendegivelse, men det så ud som om, at MH tog det alvorligt.

Ad. 2: Vi startede med at gøre opmærksom på at vi mente der burde oprettes en specialenhed indenfor politiet, efter samme model som det norske Økokrim.

Vi rettede derefter opmærksomheden på Stråsø. Vi fremlagde et skema for miljøministeren vedrørende de 16 ulve der er dokumenteret døde, og oplyste samtidig om, at 8 af disse ulve er forsvundet i Stråsø. Herefter fortalt vi om at det ”nye ulvepar” også var forsvundet. Vi oplyste at det ikke var officielt, men at vores kontakter på stedet har underrettet os om at alle de mange tydelige spor efter ulvene, pludselig forsvandt for ca. 2 måneder siden.

Ud over problemet med, at der efterhånden er forsvundet 10 ulve fra det samme lille område, oplyste vi også, at det er et problem, at der går halvandet år fra det øjeblik, at en ulv ikke længere registreres til, det kommer ud i offentligheden, at ulven reelt registreres som forsvundet. Det vil i alt hvert fald gøre eventuelt opklaringsarbejde meget vanskeligt, og det er vanskeligt nok i forvejen.

MH viste stor interesse for skemaet med de forsvundne ulve, og umiddelbart virkede det som om, at det var ny viden for ham. Om han vil forsøge at gøre noget ved problemet må tiden vise.

Ad. 3: Vi oplyste MH om de problemer det giver, når politikere, som f.eks. Asger Christensen skriver og udtaler at det kun er et spørgsmål om tid før ulven tager et barn i en barnevogn, og at det er farligt at lade sine børn gå alene i skoven. Og ligesådan når han påstår, at ulveafvisende hegn ikke virker.

Det er klart, at MH ikke har mange muligheder for at gøre noget ved det, men det er vigtigt, at ministeren er opmærksom på, at der fra visse politikeres side er en interesse i at fremprovokere skrækscenarier ved hjælp af helt udokumenterede og fejlagtige informationer som er medvirkende til at besværliggøre en fornuftig relation mellem mennesker og ulve, da almindelige mennesker ikke kan gennemskue, at informationen er fake.

MH spurgte ind til vores holdning til hvor mange ulve der er plads til i Danmark. Vi kunne kun svare, at rent biologisk vil det afhænge af hvordan ulven vil tilpasse sig. At ulve er tilpasningsdygtige dyr, og det derfor er meget svært at sætte tal på da meget vil afhænge af netop ulvenes fleksibilitet.

MH nævnte Sverige, hvortil vi oplyste at Sveriges licensjagt er ulovlig. MH udtrykte derefter undren over at kommissionen ikke har stoppet den svenske praksis. Vi var enige i ministerens undren, men oplyste, at der jo i 2019 og 2020 ikke blev udskrevet licensjagt på ulve, og at man derfor fra kommissionens side antog, at problemet var løst.

Mødet sluttede med, at vi gav MH det materiale vi havde med omkring de tre emner. Det ville han meget gerne have. Det er vores vurdering at MH er en travl mand, som gerne vil sætte sig ind i ulvespørgsmålet, men med al sandsynlighed ikke har tiden, da der er et hav af andre ting han skal sætte sig ind i. Men i ”vores” halve time var han 100% til stede, og efter vores vurdering er han oprigtigt interesseret i at løse problemet. Hvordan det går, må vi se. Han er måske under pres fra andre i regeringen. Det var også vores opfattelse, at ministerens MH’s rådgiver var meget velorienteret med hensyn til ulvesituationen.

Vi fik lige et fotografi af ministeren med en ulvetids”aktivist” på hver side.