Her er nogle vigtige ”afgørelser” fra EU’s generaladvokat.

  • Er det i strid med EU’s princip om medlemsstaternes lighed, at nogen stater har ulven på bilag 5 og andre har ulven på bilag 4?
  • På hvilket niveau, skal det vurderes om ulven er i gunstig bevaringsstatus? (lokalt, nationalt, biogeografisk eller bestandsmæssigt)
  • Skal artikel 16 skt. 1Litra b) fortolkes således at det også omfatter fremtidig økonomisk skade, der ikke kan tilskrives en bestemt ulv?
  • Skal der tages hensyn til økonomiske omkostninger ved beslutningen om, ” der findes en anden mulig løsning”?

Nogen af jeg vil nok huske at den regionale forvaltningsdomstol i Tyrol, Østrig har fremsendt en anmodning om præjudiciel afgørelse i en sag hvor 5 miljøorganisationer gjorde indsigelse mod Tyrols landsregering.

Sagsnummer C-601/22

Generaladvokaten har d. 18. januar 2024 fremsat sit forslag til afgørelse. Det er altså ikke en dom, men et forslag til dom, som domstolen næsten altid vælger at følge. Dommen forventes om et par måneder.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=281807&pageIndex=0&doclang=da&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4681360

Forslaget er interessant så længe ulven er på bilag 4 i Habitatdirektivet, hvilke den i realiteten kan være mange år fremover. Punkt 2 er også ekstremt vigtigt hvis ulven en dag havner på bilag 5

I forespørgslen fra Tyrol til domstolen blev der rejst 4 spørgsmål, som generaladvokaten har taget stilling til.

Spørgsmål fra Tyrol

Svar fra generaladvokaten

Spørgsmål 1 vil jeg gøre meget kort, da det handler om hvorvidt det er lovligt at nogle stater helt eller delvist har ulven på bilag 5 og andre stater her ulven på bilag 4.

Svar: General advokaten konstaterer at det er fuldt lovligt.

Spørgsmål 2 Skal artikel 16, stk. 1, hvorefter en fravigelse af den strenge beskyttelsesordning for ulven kun er tilladt, hvis dette bl.a. ikke hindrer opretholdelse af den pågældende bestands bevaringsstatus i dens naturlige udbredelsesområde, fortolkes således, at den gunstige bevaringsstatus ikke skal opretholdes eller genoprettes i forhold til en medlemsstats område, men i forhold til en bestands naturlige udbredelsesområde, der kan omfatte en væsentligt større og grænseoverskridende biogeografisk region?

Svar: Artikel 16, stk. 1, skal fortolkes således, at vurderingen af, om en art har en gunstig bevaringsstatus, og om fravigende foranstaltninger har en negativ indvirkning på muligheden for at opnå eller opretholde en gunstig bevaringsstatus, skal foretages på grundlag af et lokalt og nationalt område, selv om den omhandlede bestands naturlige udbredelsesområde omfatter en større og grænseoverskridende biogeografisk region. Hvis disse myndigheder er i besiddelse af data, der gør det muligt for dem at konkludere, at den foreslåede foranstaltning vil kunne forværre delbestandens bevaringsstatus i et andet land eller overordnet set, selv om den vil være neutral for den lokale bevaringsstatus, kan de imidlertid ikke se bort fra sådanne data, men skal tage hensyn til dem og afvise den fravigende foranstaltning.

Kommentar Forudsat domstolen accepterer Generaladvokatens forslag er det vigtigt at noterer sig at en bestands gunstige bevaringsstatus, skal vurderes på lokalt og nationalt plan.

Spørgsmål 3 Ska artikel 16, stk. 1, litra b), fortolkes således, at begrebet »alvorlig skade« ud over den direkte skade, som en bestemt ulv forårsager, også omfatter en indirekte (fremtidig) »samfundsøkonomisk« skade, der ikke kan tilskrives en bestemt ulv?

Svar:  Begrebet »alvorlig skade«, der er omhandlet i artikel 16, stk. 1, litra b), skal fortolkes således, at det ikke omfatter en indirekte (fremtidig) samfundsøkonomisk skade, der ikke kan tilskrives en enkelt ulv.

Spørgsmål 4 Skal artikel 16, stk. 1, fortolkes således, at spørgsmålet, om der findes nogen »anden brugbar løsning«, henset til de gældende topografiske forhold og strukturerne i bjerglandbruget og bedrifterne i delstaten Tyrol, vurderes alene ud fra, hvilke løsninger der faktisk kan gennemføres, eller også på grundlag af økonomiske kriterier?«

SVAR: Der kan ved vurderingen af, om der findes nogen anden brugbar løsning, som krævet i artikel 16, stk. 1, tages hensyn til de økonomiske omkostninger, der er forbundet med alternative foranstaltninger. Alle berørte interesser skal afvejes, når det vurderes, hvilke virkninger de økonomiske omkostninger ved tilgængelige foranstaltninger har. Der skal ved vurderingen af økonomiske faktorers indflydelse på en konklusion om, at der ikke findes nogen anden brugbar løsning, tages hensyn til, at visse omkostninger og tilpasninger er nødvendige for at opfylde dette direktivs målsætninger. Vurderingen skal foretages fra sag til sag og må ikke baseres på kriterier, der er fastsat generelt og på forhånd, og den skal sammenholdes med de foranstaltninger og planer, som en medlemsstat iværksætter for at sikre en streng beskyttelse af ulve.«