MEP Niels Fuglsang fra S har i sin egenskab af parlamentsmedlem i EU-parlamentet stillet 3 spørgsmål til EU-kommissionen.

Spørgsmålene er interessante fordi de forventede svar vil røbe, at Ursula von der Leyens foreslåede nedgradering af ulvens beskyttelsesstatus i Bern konventionen og i Habitatdirektivet er politisk motiveret.

Spørgsmålene er indgivet: 30.9.2023

1.Vurderes ulvesikrede hegn om holdte dyr samt anvendelse af vogterhunde som effektive virkemidler til at beskytte husdyr mod ulveangreb, og er der potentiale for at styrke beskyttelsen af husdyr ved i højere grad at udmønte den gældende forpligtelse i Rådets direktiv 98/58/EF af 20. juli 1998?

2.Hvordan vil en generel lempelse af beskyttelsen af ulve ved fx at flytte ulven fra habitatdirektivets bilag IV til direktivets bilag V, således at ulven bliver jagtbar, kunne reducere omfanget af ulveangreb på husdyr, såfremt hegning om husdyrhold ikke ulvesikres?

3.Er det hensigten at åbne og revidere habitatdirektivet alene med henblik på at lempe beskyttelsen af en enkelt art, eller er det hensigten ud fra faglige vurderinger samtidig at opdatere habitatdirektivets bilag II og IV, således at alle arter, der i dag er rødlistede på europæisk niveau, tilføjes bilagene?

Kommissionens svar af 15. december 2023.

1.Kommissionen mener, at ulvesikre hegn, hyrdehunde og vandrende fårehold er effektive foranstaltninger til forebyggelse af skader, når de gennemføres korrekt og er skræddersyet til den specifikke sammenhæng, hvori de anvendes. Disse foranstaltninger kan finansieres under den fælles landbrugspolitik, hvis medlemsstaterne medtager det i deres strategiske planer under den fælles landbrugspolitik.

I henhold til direktiv 98/58/EF skal dyr, der ikke holdes i bygninger, om nødvendigt og muligt beskyttes mod rovdyr. Ansvaret for at gennemføre dette krav ligger hos medlemsstaterne, som er bedst i stand til at afgøre, hvad der er de mest effektive midler til at beskytte dyr mod rovdyr.

2.Gennemførelsen af passende forebyggende foranstaltninger vil fortsat være afgørende for at reducere angreb på husdyrbestande, selv når ulven flyttes til bilag V til habitatdirektivet.

3.Kommissionen er i øjeblikket i færd med at analysere ulvesituationen i EU. På grundlag af de indsamlede data vil Kommissionen, hvis det er relevant, træffe afgørelse om et forslag om at ændre ulvens beskyttelsesstatus i EU og ajourføre den retlige ramme for om nødvendigt at indføre yderligere fleksibilitet i lyset af denne arts udvikling.

Spørgsmålet er hvad man kan udlede af svarene?

Svar 1. Overordnet set skriver Miljøkommissær Virginijus Sinkevičius på kommissionens vegne at det er muligt at beskytte husdyr mod ulveangreb. Det virker på den baggrund mærkeligt at kommissionen så finder det nødvendigt at nedgraderer ulvens beskyttelse. Efterfølgende henviser kommissæren til Direktiv 98/58/EF, som omhandler dyreholderes forpligtigelse til at beskytte husdyr, der går i det fri mod rovdyr. Som jeg læser det skriver han selv argumenterne for at bibeholde ulven på bilag 4.

Svar 2. Kommissæren skriver at de forebyggende foranstaltninger der gælder for ulven ikke er forskellig uanset ulven er på bilag 4, eller bilag 5. MEN grundlæggende svarer han ikke på det essentielle i spørgsmålet, nemlig om hvordan en generel flytning af ulven fra bilag 4 til bila5 vil reducere antallet af angreb på husdyr.

Svar 3. Heller ikke dette spørgsmål bliver besvaret. ’I stedet for at svare på spørgsmålet, redegør kommissæren for kommissionens planer for at få styr på antallet af ulve i Europa.

Alt i alt, en tynd ko the.

Det har fået Niels Fuglsang til at skrive 3 opfølgende spørgsmål:

1.Vil Kommissionen oplyse sit kendskab til, hvorvidt medlemsstaternes juridiske implementering af forpligtelsen under direktiv 98/58/EF af 20. juli 1998 om beskyttelse af landbrugsdyr til at sikre sine husdyr mod blandt andet angreb fra rovdyr er fyldestgørende implementeret i de respektive medlemsstater samt, hvorvidt Kommissionen har overblik over den praktiske udmøntning heraf i de relevante medlemsstater?

2.Vil Kommissionen fremsende et notat, som beskriver medlemsstaternes implementering og praktiske udmøntning, eller alternativt oplyse, om Kommissionen anser det for en fagligt seriøs tilgang til at løse den alvorlige konflikt mellem en voksende bestand af ulve i forhold til beskyttelse af husdyr mod angreb at lempe beskyttelsen af ulve, uden samtidigt at sikre sig at forpligtelsen til f.eks. at hegne sine husdyr er udmøntet tilstrækkeligt?

3.Vil Kommissionen svare på spørgsmålet angivet i E-002879/2023 om, hvorvidt en ændring af habitatdirektivets bilag for at gøre ulven jagtbar vil ske i sammenhæng med en generel opdatering af direktivets bilag ud fra en strengt faglig tilgang?

Vi må vente på svarene. Men lige umiddelbart bliver det meget spændende at se kommissærens svar.

Spørgsmål nr. 1 er rimeligt nemt at svare på. Det bliver et stort nej. Kommissæren vil nok svare undvigende, men i det tilfælde bliver det stadig sværere for kommissionen at retfærdiggøre den igangsatte hetz mod ulven.