Generalforsamling den 20. april 2024 i Ulvetid på Hovborg kro.

 1. Valg af ordstyrer. Ulla er valgt.
 2. Valg af referent. Vibeke er valgt
 3. Godkendelse af seneste referat. Ingen kommentarer. Referat godkendt.
 4. Formandens beretning. Indsat sidst i referatet, som bilag.
 5. Spørgsmål til formandens beretning. Henrik spørger om bilag IV og bilag V. Man kan ikke selv bestemme hvor ulven skal være som art, men landene har stillet krav til det da direktivet blev underskrevet. Derfor er der forskel på hvilket bilag ulven er på.
 6. Gennemgang af regnskab. Regnskab vedlægges referat.
 7. Bestyrelsen foreslår ændringer i foreningens vedtægter. Vedtægter med ændringsforslag findes vedhæftet som fil. Ændringerne er vedtaget, og kan ses her: https://www.ulvetid.dk/vedtaegter/
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Helle Juntermanns og Janni Holme er på valg. Janni Holme ønsker ikke genvalg. Helle ønsker genvalg og blev genvalgt. Bestyrelsen foreslår Morten Busk som nyt bestyrelsesmedlemmer. Morten Busk er valgt som medlem af bestyrelsen.
 9. Valg af suppleant. Morten Behrens-Schmidt er på valg. Morten modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Thomas Niels Thomsen som ny suppleant. Thomas har været medlem af bestyrelsen før. TNT er vedlagt.
 10. Valg af bilagskontrollant. Kis er valgt.
 11. Fastsættelse af kontingent. Ingen ændring. 180 kr. for enkeltmedlemmer og 230 kr. for to familiemedlemmer.
 12. Indkomne forslag. Ingen forslag.
 13. Evt. Kis vil gerne have reminder på mail så alle husker at der er GF. Send besked ud om der er nogle medlemmer der vil hjælpe fåreavlerne med at sætte hegn op. Både i Sverige og Danmark. Henrik spørger om der forsvinder ulve. Vi ved at 1434 er forsvundet i nov. 22 og der er ingen styr overhovedet på om ulvene forsvinder.  Direktivet 98/58 og henvendelsen til fåreavler. Hvad gør vi ved den aktuelle situation?

Vi skal holde os for øje at vi sammen med fåreavlerne kan blive enige om at implementer hele ulveforvaltningsplanen uanset hvad det koster.

Forslag til rabat for studerende. Alle under 25 kan komme ind for 50 kr. Vi skal på Instagram for at få de unge med. Vi laver en kampagne omkring at få fat i de unge. Dernæst evaluerer vi næste år og tager det med på GF. Kommer på som punkt.

Vi konstituerede os efterfølgende:

Formand: Ole

Næstformand: Vibeke

Sekretær: Ulla

Kasserer: Ulla

Medlemmer: Helle, Tinne, Morten Busk.

Suppleant: Thomas Niels Thomsen

BILAG

Formandens beretning:

 

Ulvetids generalforsamling 20. 04.2024 – Formandens beretning:

Desværre har vi måtte tage afsked, først med vores kasserer Dorte, og senere med Louis, da de begge er afgået ved døden i en al for tidlig alder.

 

BESTYRELSEN

Kis måtte forlade bestyrelsen, da det gav for mange problemer med de krav til dokumentation i forhold til bankens krav, vedrørende hvidvask

Ulla har overtaget kasserer posten og får hjælp af en regnskabskyndig. Ulla står for den praktiske side medes den regnskabskyndige tager sig af selve regnskabet.

Indkøbt hegnsmåler 700 kr. 13-10-21, som nu ligger ved Martin Nielsen, som vil bruge den i Stråsøområdet.

Bestyrelsen Har køb nye udstillingsmaterialer for 3-4000 kr. i det forgangne år

Vi har købt 650 Badges med et ulvehoved og Ulvetids logo, som vi deler ud i.f.b.m udstillinger,

Vi har anskaffet et kunstigt Ulvekranie for ca. 3.500 kr.

Vi har købt en udstoppet ulv for 26.000 kr. Den finansieres dels ved at tømme ”dusørkontoen” som er på ca. 11.500 kr. og resten betales af vores driftskonto.

MYNDIGHEDER OG MINISTEREN

Vi har henvendt os til MST d. 1. september, omkring ulvesikrede hegn, for at høre om de på noget tidspunkt har nægtet erstatning for husdyr angrebet af ulv bag et ikke ulvesikret hegn i ulvezonerne. MST oplyste at der siden ordningens ikrafttræden hos samme dyreholder har været gentagne ulveangreb på husdyr, bag ikke ulvesikrede hegn, indenfor et tilskudsberettiget område. Miljøstyrelsen har efter en konkret vurdering udbetalt kompensation for dræbte eller skadede husdyr. Der er med andre ord endnu ikke givet afslag om erstatning ved gentagne angreb bag ikke ulvesikrede hegn.

MST har i et notat bed forskerne i den nationale ulveovervågning om en vurdering MVP (Minimum viable population) på dansk mindste levedygtige population i Danmark. Det medførte at vi fik mistanke om at det var under overvejelse at bruge ”den svenske model ” i Danmark. I den anledning sendt vi en besked til MST om at MPV ikke er et begreb, som kan bruges i forhold til Habitatdirektivet.

Vi har søgt Aktindsigt hos MST om ulveovervågningen i forbindelse med entreprisen med at overvåge ulvene i Danmark fra 2024 til 2026. Vi søgt specifikt på udbudsmaterialet både for den nye periode og den gamle periode, og det modtagne tilbud.

Helle og jeg besøgte Magnus Heunicke Anmodning sendt 6. juli møde 26 september. Det var et konstruktivt møde, hvor MH havde medbragt et par embedsmænd, som viste noget om ulve, hvilket gjorde det nemt at kommunikere med ham.

Vi har sendt en mail til MH + MST hvori vi meget grundigt gennemgår habitatdirektivets beskyttelse, og undtagelser herfra. Det var en opfølgning på vores indtryk af at det var under overvejelse at skele til Sverige i.f.b.m ulvefrovaltningen i Danmark. Henvendelsen kan læses på Ulvetids hjemmeside. https://usercontent.one/wp/www.ulvetid.dk/wp-content/uploads/2024/04/Den-Svenske-licensjagt-og-beskyttelsesjagt.pdf?media=1710846387

Vi Fået agtindsigt fra Miljøministeriet, om kommunikation om ulveforvaltning mellem Danmark og andre EU-lande 10 september. Det handled om hvordan Danmark stillede sig i ulvespørgsmålet, med hensyn til fredning. Vi fik mange dokumenter, men vi blev ikke meget klogere

Vi har søgt aktindsigt i regeringens indlæg til sag C601/22, som er en præjudiciel sag, Østrig har rejst for EU-domstolen, blandt andet med henblik på at få en afklaring om det geografiske område der skal/kan bringes i anvendelse i forbindelse med vurdering ag bestandens bevaringsstatus. Danmark har indgivet et skriftligt notat i sagen, som vi gerne vil se. Det fik vi afslag på med den begrundelse at det er en verserende sag. Vi holder løbende øje med sagen og søger igen, så snart der er faldet dom.

Vi har sendt to velbegrundede opfordringer til Magnus Heunicke om at stemme nej til EU-kommissionens forslag om at nedgradere ulvens beskyttelsesstatus i Bern Konventionen. Vi har også modtaget et ”standardsvar” hvori han skriver at Danmark vil stemme ja.

MST har skriftligt meddelt bestyrelsen at vi er godkendt som en ikke kommerciel almennyttig forening, hvorfor der ikke stilles krav om kommercielt CITES-certifikat. Den ulv vi har købt leveres dog med kommercielt CITES-certifikat.

FOLKETINGET

Ved naturmødet sidste år fik vi kontakt med Folketingsmedlem Marianne Bigum fra SF. Vi har jævnlig været i forbindelse med hende. D. 9. februar ringede Marianne Bigum angående vores fremsendte forslag til spørgsmål til ministeren i MOF, vedrørende direktiv 98/58/EF

Vi har henvendt os via mail til Folketingsmedlem Ole Birk Olesen fra LA, angående partiets holdning til ulven. Holdningen var helt klar. Ulven skal være i Danmark og den skal beskyttes. Al støtte til landmænd til erstatning og hegn, skal fjernes.

EU

Vi klagede til EU’s ombudsmand over den meget lange sagsbehandlingstid i kommissionens sag mod Sveriges licensjagt. Ombudsmanden havde møde med kommissionen, som der kom en 3 sider lang rapport ud af, men det ændrede naturligvis ikke på noget.

Vi følger som sagt sag C601/22. Sag C-629/23 som er en lignende sag som Estland har rejst, følger vi også, da den omhandler bilag 5 dyr (Ulven er på bilag 5 i Estland

Vi har skrevet til Miljøkommissær Virginijus Sinkevičius om Kommissionens forslag til nedgradering af ulvens beskyttelsesstatus i Bern Konventionen. Vi fik ”standartsvaret ” retur

Vi har søgt aktindsigt Ursula von der Leyens og kommissionens kommunikation med de enkelte lande, med henblik på at se om der bliver kommunikeret ting, som er relevant for hendes forslag til nedgradering af ulven. Vi har endnu ikke fået svar.

Vi har søgt aktindsigt Danmarks og Sveriges afrapportering til EU i forhold til direktiv 98/58/EF. Specielt omkring landenes overholdelse af rovdyrsikring af husdyr. Vi har endnu ikke fået svar.

Vi har søgt aktindsigt i Sveriges afrapportering om undtagelser i årene 2018 til 2022. Vi har modtaget lister med undtagelserne som forespurgt. Det bliver vi ikke klogere af, ud over der bliver skudt ufattelig mange fredede dyr i Sverige, ikke bare ulve, men jærv, bjørn, los, odder og bæver.

EAWC

Morten Busk er kommet med i mailgruppen og WhatsApp-gruppen, i stedet for Louis

EAWC entrerede med en lobbyist, Karin Waringo. Det gik do ikke godt. Der blev ikke opnået enighed mellem Karin og EAWC, om hvordan det skulle udmøntes i praksis.

EAWC online afholdt et on-line møde, 24.01.24 hvor undertegnede ikke deltog. Det fremgik af referatet “it was agreed to set up a new Working Group to be chaired by Ole, to cover future “Strategies and Statements development“. Da jeg ikke har tid måtte jeg afslå den post. Yderligere påpedede jeg at det var urimeligt at vælge folk til en post uden af spørge først.

SVERIGE

Guillaume Chapron (En førende ulveforskere) har henvendt sig et par gange for at få os til at skaffe ham nogle dokumenter.

Notat i svar fra kommissionen i.f.b.m klage til ombudsmanden. Rapporten fra kommissionen ligger offentlig tilgængeligt på kommissionens hjemmeside, men notatet er ikke offentliggjort. Vi sendte ham derfor notatet

Efterfølgende spurgte han om vi også kunne skaffe ham Danmarks notat i sagen C601/22. Da vi endnu ikke har kunnet få det udleveret, har vi ikke kunnet hjælpe ham.

Vi har skrevet til Skåne Län om ikke at gennemføre beskyttelsesjagt på en ulv, som har angrebet får to gange, bag ikke ulvesikrede hegn. Der er risiko for at de kommer til at skyde en genetisk vigtig ulv.

MEDIER

Vi har gennem året indrykket en række læserbreve i Dagbladet

Ole deltog i P1 Debat, for nylig. Andre pro ulv deltagere var Marianne Bigum fra SF, Michael Carlsen fra Dyrenes beskyttelse. Hans Kristian Skibby og Erling Bonnesen var med for ulvemodstanderne. Overordnet set klarede vi pro-fok det godt, men Erling Bonnesen var meget useriøs og kom med det værste sludder.

GENNEMFØRTE AKTIVITETER

Deltog ved events i Hirtshals, hvor vi fik kontakt med Marianne Bigum

Kulturnatten i Sønderborg

Store Hestedag i Roskilde

Disse tre arrangementer gik rigtig fint med stor interesse for vores stand

Vi afholdt et socialt arrangement i Klelund d. 23. september 2023. Vi var omkring 20 deltagere. Det var meget interessant, og hyggeligt. Vi fik et foredrag om Klelunds historie og status, efterfulgt at et foredrag specielt om ulvene i Klelund.

Vi har afholdt foredrag på skoler og Ålborg gymnasium

PLANER

Vi deltager på Deltager ved Naturmødet 2024 i Hirtshals, Kulturnatten i Sønderborg og Store Hestedag i Roskilde i 2024

Vi afholder flere foredrag på skoler og efterskoler, så snart vi får vores udstoppede ulv.

Dusørkontoen bliver afviklet i 2024, da den delvist skal financier vores udstoppede uv, som vi får i maj 2024

Vi planlægger at deltage ved flere andre events

DIV

Vi har sendt er skriv til Max Steiner (redaktør for jægerbladet i Danmarks Jægerforbund) Han ville tage vores skriv med i betragtning ved (ulveudgaven i 2024). Det ser dog ud til at DJ ikke laver noget ulvenummer i år.

MST har godkendt Lars ulve som værende lovlige. Den grå ulv med Cites certifikat og den arktiske ulv uden Cites, da den er af ældre dato.

Vi har anskaffet en ”papulv”  (et stort skilt med ulv i naturlig størrelse til at stille på jorden i forbindelse med udstillinger samt et par bordbilleder (en del af de 3500 kr.) som er nævnt tidligere

Vi har henvendt os til Storålam. Først med en meddelelse om at han måtte imødese en politianmeldelse hvis han ikke sikrede sine dyr, som foreskrevet i direktiv 98/57/EF. Senere med en opringning, da vi lige nu arbejder på et finde en mindre konfliktsøgende løsning på problemet end en politianmelde vil afstedkomme.

Der er udkommet en bog ”Din grå nabo” en meget flot bog, og en virkelig god titel. Desværre er der en del faktuelle fejl i teksten, hvilket vi har gjort forfatteren opmærksom på. Det resulterede i at han spurgte om vi ville faktatjekke bogen når den kommer i 2. udgave.