Til justitsminister Mattias Tesfaye og Miljøminister Jea Wermelin

Jeg skriver til jer som formand for Foreningen Ulvetid, for at gøre opmærksom på at EU’s Habitatdirektiv ikke er implementeret korrekt i dansk lovgivning, hvilket Danmark er forpligtet til ifølge EU-traktaten.

Artikel 12 i Habitatdirektivet, som vises herunder, omhandler fredning af dyrearter på Habitatdirektivets bilag 4.

Artikel 12

  1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at indføre en streng beskyttelsesordning i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag IV, litra a), med forbud mod:
  2. a) alle former for forsætlig indfangning eller drab af enheder af disse arter i naturen
  3. b) forsætlig forstyrrelse af disse arter, i særdeleshed i perioder, hvor dyrene yngler, udviser yngelpleje, overvintrer eller vandrer
  4. c) forsætlig ødelæggelse eller indsamling af æg i naturen
  5. d) beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder.
  6. For disse dyrearter forbyder medlemsstaterne opbevaring, transport eller salg af eller bytte med og udbud til salg eller bytte af enheder, der er indsamlet i naturen, med undtagelse af dem, der lovligt er indsamlet inden iværksættelsen af dette direktiv.
  7. Forbuddene i stk. 1, litra a) og b), samt stk. 2 gælder for alle livsstadier hos de dyr, der er omfattet af denne artikel.
  8. Medlemsstaterne indfører en ordning med tilsyn med uforsætlig indfangning eller drab af de dyrearter, der er nævnt i bilag IV, litra a). På grundlag af de indhentede oplysninger gennemfører medlemsstaterne de yderligere undersøgelser eller træffer de bevaringsforanstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at uforsætlig indfangning eller drab ikke får en væsentlig negativ virkning for de pågældende dyrearter.

 Artikel 12 er implementeret i dansk lovgivning via Artsfredningsbekendtgørelsens §10 og § 11, Naturbeskyttelseslovens § 29a og Jagt og vildtforvaltningslovens §6a og § 7.

Ulven er på bilag 4 i Habitatdirektivet. Det til trods er ulven ikke beskyttet i dansk lovgivning, hvad angår forsætlig forstyrrelse og ødelæggelse af yngle- og rasteområder.

Eller sagt på en anden måde Habitatdirektivets Artikel 12 stk. 1 litra b og litra d, som er implementeret i dansk lovgivning via Naturbeskyttelseslovens §29a og Jagt og Vildtforvaltningslovens § 6a og §7, gælder IKKE ulven, til trods for ulven er på Habitatdirektivets bilag 4.

Naturbeskyttelseslovens §29a henviser til dyrearter på bilag 3 i loven. Jagt og Vildtforvaltningslovens § 6a og §7, henviser til bilag 1 i loven. Ulven er IKKE medtaget, på hverken Naturbeskyttelseslovens Bilag 3 eller Jagt og Vildtforvaltningslovens Bilag 1. Konsekvensen er at ulven ikke er beskyttet i dansk lovgivning på ovennævnte punkter.

Et andet problem er:

I den danske implementering er, at både ordlyden i Naturbeskyttelseslovens § 29a og Jagt og Vildtforvaltningslovens § 7 ikke er i overensstemmelse med ordlyden i Habitatdirektivet. Idet der i begge love foreskrives: ”De pattedyr hhv. dyrearter, der er nævnt i bilag 1 hhv. bilag 3, må ikke forsætligt forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden”

Ordlyden i Habitatdirektives Artikel 12 stk. 1 litra b er ”forsætlig forstyrrelse af disse arter, i særdeleshed i perioder, hvor dyrene yngler, udviser yngelpleje, overvintrer eller vandrer”

Tilføjelsen i dansk lovgivning ”med skadelig virkning”, er i strid med Habitatdirektivet.

Ifølge de generelle juridiske betragtninger, punkt 2-7, i ”Vejledning om streng beskyttelse af dyrearter af fællesskabsbetydning i henhold til habitatdirektivet (2021/C 496/01)”, fremgår det at ”Dette betyder også, at nationale gennemførelsesforanstaltninger bør garantere fuld anvendelse af direktivet uden at ændre dets vilkår, selektivt at anvende dets bestemmelser eller tilføje yderligere supplerende betingelser eller fravigelser, som ikke er fastsat i direktivet.

Ovenstående vejledning er ikke juridisk bindende, men en vejledning i hvordan direktivet skal fortolkes og administreres. Det skal bemærkes at der henvises til tidligere EU-domme, som til gengæld er bindende for alle medlemsstater.

På den baggrund må det konstateres at tilføjelsen i dansk lovgivning ”med skadelig virkning”, som før skrevet, er i strid med Habitatdirektivet.

Foreningen Ulvetid imødeser Justitsministerens, og eller Miljøministerens reaktion på ovenstående.

Denne henvendelse fremsendes, dels i håbet om at de to nævnte problemer kan løses nationalt, og dels for at sikre dokumentation for at Foreningen Ulvetid har forsøgt at løse problemet på nationalt plan, i forbindelse med en eventuel henvendelse til EU-kommissionen.

Med venlig hilsen

Ole Pedersen

Formand

Foreningen Ulvetid

Maglemosen 1 – 4070 Kr. Hyllinge – Danmark

Tlf.: + 45 60613739

Mail: formand@ulvetid.dk

Hjemmeside: www.ulvetid.dk

Ulv i Danmark – Naturligvis